MAP III

Místní akční plánování v ORP Pacov III

MAP III

Realizátor Místního akčního plánování v ORP Pacov III: 
Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023021
Realizované období: 
1. 9. 2022–30. 11. 2023

Místní akční plánování v ORP Pacov III (MAP III) je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání v mateřských a základních školách v prioritních oblastech MAP III, a to tím, že bude podpořeno společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Pacov se všemi zapojenými aktéry, vč. evaluace místního akčního plánování. V projektu bude kladen důraz na spolupráci a výměnu zkušeností pedagogů, včetně dalšího vzdělávání v rámci pracovních skupin, které bude formou výuky předáváno dětem/žákům z území. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V projektech jsou plánovány aktivity a činnosti tak, aby mohly školy a další související organizace rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit a následné společné řešení problémů a potřeb vyhodnocování přínosů spolupráce.

Projekt MAP III navazuje na ukončené projekty MAP I a MAP II.

Aktéři MAP III – partnerství:

 • zřizovatelé škol a další vzdělávací zařízení
 • školy a poskytovatelé vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZUŠ, …)
 • uživatelé vzdělávání (rodiče dětí a žáků)

Jedná se o celou širokou platformu spolupracujících subjektů. Partnerství zde není ve smyslu projektového, finančního nebo nefinančního partnerství. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území MAP. Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti.

Klíčové aktivity:

Očekávanými výsledky jsou: – kvalitně řízené a realizované aktivity A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování – odborná a administrativní podpora procesu místního akčního plánování.

Tato klíčová aktivita se dělí na 2 hlavní části (činnosti A1 a A2)

Očekávanými výsledky jsou: – Rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP, včetně tvorby akčních plánů

V této aktivitě bude realizováno vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2020. Výstupem aktivity bude Závěrečná evaluační zpráva (odevzdaná příjemcem se závěrečnou zprávou o realizaci). Minimálně bude vyhodnocena účelnost, dopady a udržitelnost MAP. Zodpovězeny budou minimálně otázky uvedené níže, nicméně příjemce dle svých potřeb, zájmu a prostředků může hodnocení rozšířit

Prioritní oblasti MAP III:

 • téma podpory čtenářské gramotnosti
 • téma podpory matematické gramotnosti
 • téma rozvoje potenciálu každého žáka
 • téma podpory pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání

Hlavním pracovním orgánem je Řídící výbor, který je zřízen za účelem projednávání postupu zpracování a realizace projektu.

V rámci projektu bylo vytvořeno následujících 5 pracovních skupin sestavených z odborníků v území na danou oblast:

 • PS pro financování
 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • PS pro rovné příležitosti
 • PS pro polytechniku a EVVO

Proč je MAP III nezbytný pro žádosti do IROP?
MAP je významným a nezbytným podkladem pro vyhlašování výzev z IROP, bez něhož nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů 2021–2027. V IROP je soulad s místním akčním plánem nezbytným specifickým kritériem přijatelnosti podkladem pro podávání žádostí. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

Kalendář akcí

LISTOPAD 2023

31. 11. 2023

Úspěšné ukončené projektu MAP III

23. 11. 2023

Závěrečné setkání pracovních skupin MAP III a Řídícího výboru, 14.00 Radnice Pacov, POZVÁNKA, FOTO

21. 11. 2023

Setkání ředitelů MŠ a ZŠ z Pacovska, Pelhřimovska a Humpolecka v Želivě Na Kocandě, Želiv, 9.00–13.00, PROGRAM, FOTO

ČERVEN 2023

22. 6. 2023

Akce pro žáky MŠ a ZŠ Obrataň ve spolupráci s NZDM Spirála Pacov – aktivity na stmelení kolektivu, zpestření běžného školního dne, FOTO 1, FOTO 2

14. 6. 2023

Informativní setkání ke vzdělávání v rámci členské schůze SOMS

8. 6. 2023

Setkání všech pracovních skupina, projednání klíčových dokumentů – Strategický rámec MAP, Akční plán, Analytika, Popis potřeb škol/diskuse a návrhy aktivit do MAP IV. POZVÁNKA

KVĚTEN 2023

31. 5. 2023

Setkání ředitelů ZŠ a MŠ z ORP Pacov, Pelhřimov a Humpolec, 9.00 Mikádo v Humpolci. FOTO

25. 5. 2023

Akce pro pedagogy ZŠ ve spolupráci s knihovnou Pacov – ukázka knih pro žáky 1. st., 14.00 Knihovna Pacov (v rámci PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti). FOTO

17. 5. 2023

Konference Leadership, 17.00 Praha, Leadership pro vedení škol 2023, 10/2023–1/2024 Praha

DUBEN 2023

20. 4. 2023

Ředitelé škol a zřizovatelé: Jak spolupracují na Vysočině?, panelová diskuse, 15.30 Kraj Vysočina, PROGRAM

13. 4. 2023

Setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost + doprovodný program/ICT v MATEMATICE, od 14.00 v Zámeckém sále Pacov, POZVÁNKA, FOTO

12. 4. 2023

Logoobrazy do MŠ – setkání se zástupci MŠ, logopedkou → příprava tvorby nových Logoobrazů do MAP IV, od 16.00 v MŠ za Branou, POZVÁNKA, FOTO

04/2023

Setkání se zástupci knihovny Pacov – další možnosti spolupráce MAP-knihovna

BŘEZEN 2023

14. 3. 2023

Setkání všech pracovních skupin (online)/zveřejnění výsledků 1. kola evaluace procesu
MAP I – MAP III, POZVÁNKA

9. 3. 2023

Setkání všech pracovních skupin + doprovodný program/ROBŮTCI v MŠ, od 16:00 v MŠ Za Branou, POZVÁNKA, FOTO

Průběžně 3–4/2023

Schůzky s řediteli a zřizovateli škol – zpracování Strategického rámce ve spolupráci s řediteli škol a jejich zřizovateli – ke schvalování 09/2023, aktualizace Akčního plánu a Popisu potřeb škol, Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit ZŠ (2021–2027)

ÚNOR 2023

15. 2. 2023

Setkání realizátorů MAP Vysočina, NPI Jihlava

1. 2. 2023

Setkání všech pracovních skupin + doprovodný program/HALDA, 15.30 Komunitní centrum Pacov, POZVÁNKA, FOTO

LEDEN 2023

23. 1. 2023

Jednání realizačního týmu s vedením města o realizaci projektu

PROSINEC 2022

29. 12. 2022

Podání I. monitorovací zprávy projektu

19. 12. 2022

Setkání všech pracovních skupin + doprovodný program/NOVÁ JAZYKOVÁ UČEBNA V ZŠ PACOV, 14.00 hodin ZŠ Pacov, POZVÁNKA, FOTO

14. 12. 2022

Kulatý stůl na téma vzdělávání na Pelhřimovsku, Pacovsku, Humpolecku, 14.00 KD Máj Pelhřimov, POZVÁNKA, PODKLAD (zip)

LISTOPAD 2022

30. 11. 2022

Setkání ředitelů MŠ, ZŠ v Sázavě – ORP Pacov, Pelhřimov, Humpolec (sdílení, doprovodný program), FOTO 1, FOTO 2

28. 11. 2022

Zasedání Řídícího výboru, schvalování dokumentů, harmonogram projektu, klíčové aktivity, od 14.00 Zámecký sál Pacov, POZVÁNKA, FOTO

11/2022

Zahájení evaluačního šetření externí firmou HEURÉKA CZ, spol. s r.o.

ŘÍJEN 2022

20. 10. 2022

Mediální gramotnost pro ZŠ, organizace Zvolsi.info, Komunitní centrum Pacov, POZVÁNKA

13. 10. 2022

Setkání realizačního týmu, harmonogram projektu, plán aktivit

5. 10. 2022

Krajské setkání realizátorů MAP, Krajský úřad Jihlava, spolupráce s projekty SRP, NPI

ŘÍJEN 2022

19. 9. 2022

Zahajovací schůzka realizačního týmu s nositelem projektu (Svazek obcí mikroregionu Stražiště)

1. 9. 2022

Zahájení realizace nového projektu MAP III 1. 9. 2022–30. 11. 2023

Na území ORP Pacov je 7 mateřských škol, 3 základní školy a jedna ZUŠ. Do projektu je zapojeno 100% MŠ, ZŠ a ZUŠ. Jedná se celkem o 11 zařízení dle IZO.

Jedna mateřská škola je církevní (MŠ Jonáš Pacov) a v jedné mateřské škole funguje speciální třída pro děti s vadami řeči zřizovaná Krajem Vysočina (MŠ Za Branou Pacov). Dvě základní školy (ZŠ Pacov a ZŠ Lukavec) jsou úplné a realizují výuku v 1.–9. ročníku. Základní škola v Obratani je neúplná (tzv. malotřídní), v níž se děti různých věkových kategorií z pěti postupových ročníků vzdělávají společně ve třech skupinách. Jedná se o venkovskou školu, která je významná z pohledu potřeb rodičů a dětí, vzdělávací nabídky v obci a okolí a teritoriální dostupnosti, čímž jsou vytvářeny podmínky pro inkluzivní vzdělávání a pro princip rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem. V území se nenachází soukromé mateřské ani základní školy.

Všichni vedoucí pracovníci mateřských a základních škol byli realizačním týmem osloveni a požádáni o spolupráci. Mají možnost delegovat další pracovníky z oblasti vzdělávání do Řídícího výboru, do pracovních skupin i do jiných forem spolupráce kdykoliv v průběhu realizace. Dále jim je umožněno zúčastnit se aktivit MAP III např. v pracovních skupinách, dotazníkových šetření, evaluaci.

Seznam zapojených škol

V rámci projektu MAP ORP Pacov III bylo dne 10. 11. 2022 externí firmou HEURÉKA CZ, spol. s r.o. zahájeno evaluační šetření.

Sběr dat k první a nejrozsáhlejší části dotazníkového šetření byl ukončen k 30. 11. 2022. Výstupy budou sloužit pro vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání v ORP Pacov za uplynulá období MAP I a MAP II.
Jedná se o povinnou klíčovou aktivitu projektu MAP III.

Ukončení evaluačního šetření vč. zveřejnění závěrečného hlavního výstupu – do 30. 11. 2023.  

VŠEM RESPONDENTŮM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKŮ.

Harmonogram evaluace
Harmonogram evaluace vychází z harmonogramu projektu MAP III.

 • 09/2022–10/2022 = Příprava evaluačního designu
 • 11/2022 = Schválení plánu evaluačních aktivit
 • 11/2022–05/2023 = Zahájení evaluačního šetření, vlastní evaluační aktivity – zjišťování údajů od CS, analýza
 • 05/2023–08/2023 = Zpracování závěrečné evaluační zprávy
 • 09/2023–11/2023 = Projednání evaluačních zjištění v rámci pracovních skupin a Řídícího výboru, zjištění využití komunikačních nástrojů projektu MAP s aktéry v území. Schválení závěrečné evaluační zprávy ze strany Řídícího výboru.

Průběžné výstupy:

Závěrečná evaluční zpráva:

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Řídící výbor je především platformou pro:

 • spolupráci všech aktérů ve vzdělávání v ORP Pacov
 • projednání všech návrhů a podkladů k realizaci a přípravě
 • projednání podkladů k evaluaci a aktualizaci dat
 • projednání aktuálně sesbíraných výstupů a dat, se kterými jsou seznamování i členové pracovních skupin a zároveň s nimi pracují (stejně jako realizační tým)
 • zprostředkování přenosu informací v území
 • schválení aktualizací Strategického rámce MAP, Analytické části MAP, Implementační části MAP apod. (tedy finálního MAP)

Členové Řídícího výboru: 

 • Tomáš Kocour (facilitátor)
 • František Pinkas
 • Mgr. Lucie Brodská
 • Mgr. Jaromír Havel
 • Mgr. Petra Koblicová
 • Bc. Pavla Hůšová, dipl. um.
 • Ing. Jana Hadravová, MBA
 • Ing. Pavel Hájek
 • Ing. Renata Zíková
 • Bc. Ivana Ťoupalová
 • Miroslava Štěpánková
 • Bc. Zdeňka Tulachová

Dokumenty Řídícího výboru:

Pracovní skupina je seskupení lidí, kteří ve vzájemné diskusi vyhledávají nejdůležitější oblasti k řešení a navrhují řešení se znalostí limitů obce, města či regionu bez ohledu na jejich politickou, náboženskou či jinou příslušnost a bez prosazování partikulárních zájmů. Pracovní skupiny mohou být tvořeny pro přípravu strategií, koncepcí, akčních plánů, řešení různých témat. Základním principem pracovní skupiny v rámci MAP III je, že jejími členy jsou všichni důležití hráči v daných oblastech v obci, městě či regionu. Tedy zástupci škol, školských zařízení, úřadů, zřizovatelé, podnikatelé, rodiče a veřejnost. Každá pracovní skupina se setkává min. 4x/rok.

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Členové PS mohou být z řad ředitelů, zřizovatelů, zástupců MAS, mikroregionu a dalších zástupců.

Členové pracovní skupiny: 

 • Tomáš Kocour
 • František Pinkas
 • Mgr. Jaromír Havel
 • Martina Krejčová, BBus, DiS.
 • Bc. Zdeňka Tulachová

Dokumenty pracovní skupiny:

Obsahem práce je této skupiny je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Členové pracovní skupiny: 

 • František Pinkas
 • Mgr. Jaromír Havel
 • Mgr. Jana Růžičková
 • Bc. Zdeňka Tulachová
 • Mgr. Pavla Popelářová

Dokumenty pracovní skupiny:

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území.

Členové pracovní skupiny: 

 • Mgr. Lenka Povondrová
 • Mgr. Ladislav Janál
 • Bc. Ivana Ťoupalová (lídr skupiny)
 • Mgr. Lucie Brodská
 • Mgr. Petra Krupková

Dokumenty pracovní skupiny:

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematická gramotnosti/pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek do výuky matematické, a i finanční gramotnosti tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Členové pracovní skupiny: 

 • Mgr. Lenka Povondrová
 • Mgr. Ladislav Janál
 • Bc. Ivana Ťoupalová (lídr skupiny)
 • Mgr. Lucie Brodská
 • Mgr. Petra Krupková

Dokumenty pracovní skupiny:

Obsahem práce je rozvoj polytechnické a environmentální výchovy v ORP Pacov. Využijeme místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty identifikované v Akčním plánu MAP. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky polytechniky, environmentálního vzdělávání a řemesel tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. Součástí práce bude také spolupráce s místními podniky a podnikateli s cílem podnítit podnikavost a kreativitu každého žáka.

Členové pracovní skupiny: 

 • Mgr. Lenka Povondrová
 • Mgr. Petra Krupková
 • Bc. Ivana Ťoupalová (lídr skupiny)
 • Mgr. Ladislav Janál
 • Mgr. Václava Kačerová

Dokumenty pracovní skupiny:

Realizátor Místního akčního plánování v ORP Pacov III: 
Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023021
Realizované období: 
1. 9. 2022 – 30. 11. 2023

Bc. Zdeňka Tulachová

hlavní manažer projektu
Tel: 607 760 259
E-mail: zdenka.tulachova@straziste.cz

Martina Krejčová, BBus., DiS.

finanční manažer a účetní projektu
Tel: 724 070 417
E-mail: martina.krejcova@straziste.cz