Logoobrazy

Domů » Místní akční plán » Logoobrazy

inovativní edukační pomůcka do mateřských škol

Logoobrazy

Logoobrazy jsou inovativní edukační pomůcka do mateřských škol, jediná svého druhu v České republice, která vznikla v Pacově na základě spolupráce místních aktérů ve vzdělávání za podpory projektu MAP II.

Proč Logoobrazy?
  • Jedná se o čtyři velkoformátové obrazy, z nichž každý znázorňuje jedno roční období a jejichž stěžejní využití je v mateřských školách v oblasti LOGOpedické prevence. Proto LOGOobrazy.
  • Tato obrazová pomůcka celkově podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a její využití v oblasti jazykové výchovy je opravdu široké.
  • Nedílnou součástí Logoobrazů je rozsáhlá metodika, která nabízí různé varianty využití obrazů pomocí různých aktivit, ale obsahuje také odbornou logopedickou a pedagogickou podporu.

Na Logoobrazech spolupracovali:

  • Pedagogové MŠ Za Branou – příprava podkladů, dějových situací
  • Pedagogové ZUŠ – odborný dohled, kresba obrazů, digitalizace
  • Žáci ZUŠ Pacov – kresba obrazů
  • Logoped – odborný dohled, garant metodiky k obrazům
  • MAP II – iniciátor aktivity, koordinátor spolupráce, finanční podpora

Více o logoobrazech

Obrazy kreslily děti ze Základní umělecké školy Pacov dle zadání pracovní skupiny v rámci projektu Místní akční plán v ORP Pacov II složené z pedagožek a sdílené logopedky Mgr. Violy Jónové.

Soubor obsahuje čtyři velkoformátové obrazy, které vyjadřují jednoduché a známé děje. Zaměřují se tematicky na roční období. LOGOOBRAZY jsou jednoduché, přehledné, jednoznačné a dětem obsahově blízké a srozumitelné. Detaily situace dokreslují a zároveň rozvíjí slovní zásobu. Každý obraz je zaměřen na skupinu hlásek. Pomáhá k orientační diagnostice výslovnosti dětí.Materiály celkově podporují rozvoj čtenářské pregramotnosti a dají se využít k rozšířené jazykové výchově. V rámci vět a aktivit je možné děti seznamovat např. se slovními druhy.

Metodika může sloužit k doplnění aktuálního tématu v třídním vzdělávacím programu. Je jen na vás, jak s inspirací naložíte. Věříme, že vás samotné napadají další a další možnosti, jak obrazy a témata využít. V tom spočívá půvab této kreativní práce s dětmi.

Záměrem je poskytovat hravou formou správný řečový vzor, rozvíjet sluchové vnímání a slovní zásobu, porozumění řeči a aktivní tvoření gramaticky správných slov a vět.

Materiály jsou určeny především pro děti předškolního věku. LOGOOBRAZY je možné pod odborným dohledem (např. speciální pedagog – logoped) využívat k práci s dětmi s narušenou komunikační schopností, zejména k podpoře opožděného řečového vývoje. Materiál je také možno využít pro diagnostiku dětí.

LOGOOBRAZY jsou zaměřeny na roční období, k nimž se váže spousta činností a aktivit s tématem souvisejících (synonyma, antonyma, homonyma, sluchová paměť, generalizace, určování 1. hlásky, rytmizace…).

Věty u každého obrazu zachycují děj. Společným popisováním LOGOOBRAZU rozvíjíme slovní zásobu. Doporučujeme klást dětem doplňující otázky. Ptejte se na náležitosti, které nejsou vidět. Veďte děti k popisu obrazu zleva doprava, shora dolů.

Pokud máte informace od logopeda nebo od zákonných zástupců, že má dítě používat danou hlásku v řeči – finální fáze automatizace, vyprávění podle LOGOOBRAZU je pro to dobrá příležitost. Práce s obrazy rozhodně nenahrazuje logopedickou péči. Má podpůrný, doplňkový a preventivní charakter.

Ale logopedie není jen o výslovnosti, je to součást jedné ze 4 jazykových rovin.

Logoobrazy jsou opatřeny licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY-SA (uvedení autora).

Ukázka Metodiky k Logoobrazům

Nadstavbová témata

Na každém LOGOOBRAZE je několik nesmyslů, které jsou vypsané v metodice ke každému LOGOOBRAZU zvlášť. Nabádejte děti k opravení nesmyslů.

Dalším přesahem je ekologický prvek, na který děti upozorněte a popovídejte si o něm – např. zmačkaná plechovka pod lavičkou, znečištění vody a vzduchu (viz smog), téma odpadů a recyklace, ohrožení živočichů i lidí…

V každém ročním období jsou znázorněny typické události.

Fotografie z předání Logoobrazů do mateřských škol v ORP Pacov:

Náhled Logoobrazů a metodiky k Logoobrazům 1: