MAP I

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pacov I

MAP I

Realizátor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Pacov I: 
Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000397
Realizované období: 
1. 5. 2016–30. 4. 2018

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) byl prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání, navázání partnerství a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Zjednodušeně se jedná o „strategii“ vzdělávání v území ORP Pacov, kterou participativně budou tvořit a následně realizovat tyto subjekty:

 • základní školy
 • mateřské školy
 • obce
 • neziskové organizace
 • rodiče
 • další veřejnost

V rámci projektu MAP byla vytvořena strategie vzdělávání v ORP Pacov v podobě záměrů a opatření. Stěžejním bylo zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje kooperace mezi aktéry ve vzdělávání, systematického přístupu a akčního plánování, podpory patřičných aktivit, inovativních a inhibičních metod.

Příklady uskutečněných vzdělávacích akcí z projektu MAP ORP Pacov:

 • seminář „Neukázněné dítě v mateřské škole“
 • dvoudenní seminář „Dislexie a Disortografie“
 • seminář „Respektovat a být respektován“

Povinná témata MAP:

 • předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-kvalita-inkluze
 • čtenářská a matematická gramotnost v ZV
 • inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená témata MAP (s vazbou na Krajský akční plán – střední vzdělávání):

 • rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 • rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)
 • kariérové poradenství v ZŠ

Průřezová a volitelná témata MAP:

 • rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 • rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
 • rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 • investice do rozvoje kapacit základních škol
 • aktivity související se vzděláváním mimo OPVVV, IROP

Vzdělávání, stáže, workshopy nesmí mít individuální charakter, tj. vzdělávací aktivita nesmí být určena pouze pro konkrétní osobu či jednu instituci. Vzdělávání se musí účastnit více partnerů v rámci MAP. Nepodporované vzdělávání v rámci MAP:­ jazykové vzdělávání, prezentační dovednosti, IT kurzy a práce s digitálními technologiemi, účetnictví.

Prioritní osa 3 a celá strategie MAP je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé (Strategie 2020).

1. Akční plánování (v kompetenci PS, KPS a realizačního týmu):

 • část (sběr dat na území)  rozvoj partnerství (pracovní skupiny, koordinační pracovní skupina)analytická 
 • dohoda o prioritách – vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023 (říjen 2016) (vize, definování problémových oblastí, popis priorit a cílů, definování investičních priorit – seznam projektových záměrů)
 • akční plánování – vytvoření Místního akčního plánu (návrhová část, cíle, opatření, aktivity, rozpracování projektových záměrů)
 • budování znalostních kapacit (DVPP, stáže, workshopy, vzdělávání dle potřeb a zájmu, zajištění asistentů pedagogů, školního psychologa, apod.)

2. Evaluace (v kompetenci PS, KPS a realizačního týmu): vyhodnocení úspěšnosti procesů, výsledků a dopadů ročního akčního plánu, a stanovení dalších kroků MAP3. Řízení MAP (v kompetenci realizačního týmu)

3. Řízení MAP (v kompetenci realizačního týmu)

 • zástupci partnerských subjektů podle profilace (MŠ, ZŠ, neformální a zájmové vzdělávání)
 • sejdou se nejméně 2x za projekt (září 2016 – výchozí informace pro zpracování pracovní verze „strategie“, jaro 2017 – odsouhlasení pracovní verze)
 • zástupci budou zapojeni formou DPP (finanční ohodnocení)
 • definice problémových oblastí vzdělávání, zjišťování postojů a stanovisek k jednotlivým tématům a návrhy aktivit a projektových záměrů pro jednotlivé předměty či oblasti vzdělávání a výchovy (průřezové předměty, inkluze, …)
 • tvorba, připomínkování a konzultování jednotlivých částí MAP (strategický rámec, priority, opatření, plánování aktivit a projektových záměrů)
 • v rámci těchto pracovních skupin mají být dle potřeby prodiskutována mimo jiné tato témata (problematika, opatření, záměry, cíle, vize, vzdělávání DVPP, …)

 • zástupci partnerských subjektů podle profilace (MŠ, ZŠ, neformální a zájmové vzdělávání)
 • sejdou se nejméně 2x za projekt (září 2016 – výchozí informace pro zpracování pracovní verze „strategie“, jaro 2017 – odsouhlasení pracovní verze)
 • zástupci budou zapojeni formou DPP (finanční ohodnocení)
 • definice problémových oblastí vzdělávání, zjišťování postojů a stanovisek k jednotlivým tématům a návrhy aktivit a projektových záměrů pro jednotlivé předměty či oblasti vzdělávání a výchovy (průřezové předměty, inkluze, …)
 • tvorba, připomínkování a konzultování jednotlivých částí MAP (strategický rámec, priority, opatření, plánování aktivit a projektových záměrů)
 • v rámci těchto pracovních skupin mají být dle potřeby prodiskutována mimo jiné tato témata (problematika, opatření, záměry, cíle, vize, vzdělávání DVPP, …)
 • zástupci oblastí vzdělávání vycházejících z PS + další aktéři ve vzdělávání v území, předpokládá se jako návazná širší skupina po rozpuštění PS
 • sejdou se nejméně 2x za projekt (dále dle potřeby)
 • zástupci budou zapojeni formou DPP (finanční ohodnocení)
 • tvorba, připomínkování a konzultování již vznikajících jednotlivých částí MAP (strategický rámec, priority, opatření, plánování aktivit a projektových záměrů)
 • stále bude možné doplňovat postoje a stanoviska k jednotlivým tématům, navrhovat aktivity a projektové záměry pro jednotlivé předměty či oblasti vzdělávání a výchovy (průřezové předměty, inkluze, …)

Realizátor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Pacov I: 
Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000397
Realizované období: 
1. 5. 2016–30. 4. 2018

Bc. Zdeňka Tulachová

hlavní manažer projektu
Tel: 607 760 259
E-mail: zdenka.tulachova@straziste.cz

Martina Krejčová, BBus., DiS.

finanční manažer a účetní projektu
Tel: 724 070 417
E-mail: martina.krejcova@straziste.cz