Mikroregion

mikroregion stražiště

Kdo jsme

Svazek obcí mikroregionu Stražiště vznikl dne 25. 4. 2001 podpisem „Prohlášení starostů obcí o partnerství“. Svazek obcí mikroregionu Stražiště zahrnuje 23 obcí o rozloze cca 20 tis. ha. Území mikroregionu je osídleno cca 9 tis. obyvateli, největší obcí mikroregionu je město Pacov s cca 5 tis. obyvateli. Svazek obcí mikroregionu Stražiště dostal svůj název podle 744 m vysokého lesnatého vrchu Stražiště viditelného z širokého okolí.

Doklady právní subjektivity:

mikroregion stražiště

Obce mikroregionu

mikroregion stražiště

Orgány spolku

Předseda

Předseda je statutárním zástupcem svazku. Je volen rozhodnutím členské schůze na dobu jednoho roku ze zástupců svazku.

Rada svazku

Rada svazku je výkonným orgánem svazku. Rada svazku je pětičlenná a je volena členskou schůzí.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku.

mikroregion stražiště

Rozpočet

mikroregion stražiště

Posilování administrativní kapacity na bázi meziobecní spolupráce

Svazek obcí mikroregionu Stražiště se od 1. 7. 2016 zapojil do realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce”, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 finančně podpořeného z OP Zaměstnanost.

Nositelem projektu je Svaz měst a obcí ČR, který má schválené finanční prostředky z OP Zaměstnanost. Realizace tohoto projektu probíhá napříč celým územím České republiky a finančními partnery se stávají dobrovolné svazky obcí založené podle zákona 128/2000 Sb., o obcích. Projekt Svazu měst a obcí ČR je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb (dále „CSS“) v rámci dobrovolných svazků obcí. Prostřednictvím těchto svazků se mohou do projektu posléze zapojit i členské obce a jimi zřizované organizace s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

CSS funguje také jako kontaktní centrum pro občany území mikroregionu Stražiště. Občané se mohou obracet na CSS s podněty a žádostmi, které se zejména týkají rozvoje daného území a v situaci, kdy není zajištěna dostupnost obecního úřradu z důvodu omezených úředních hodin.

mikroregion stražiště

Povinně zveřejňované informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle zákona č. 442/2006 Sb.

1. Název

Svazek obcí mikroregionu Stražiště

2. Důvod a způsob založení

Svazek obcí mikroregionu Stražiště vznikl dne 25. 4. 2001 podpisem „Prohlášení starostů obcí o partnerství“ jako přirozený celek spádového území. Členy nespojují jen historické a kulturní tradice, ale především společné problémy. Právě možnosti operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů byly hlavním impulsem ke vzniku mikroregionu Stražiště. Předmětem činnosti svazku je vytvoření organizační struktury mikroregionu, kvalitní příprava projektů, rozvoj cestovního ruchu, vytvoření kvalitní sociální infrastruktury v obcích, podpory podnikání, řešení dopravní a technické infrastruktury.

Svazek je právnickou osobou, která nabývá právní způsobilosti zápisem do registru právnických osob, vedeného u krajského úřadu příslušného sídla svazku.

3. Organizační struktura

Orgány Svazku obcí mikroregionu Stražiště jsou:

 • Předseda
 • Rada svazku
 • Členská schůze
Rada svazku

Rada svazku je výkonným orgánem Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Rada svazku je pětičlenná a je volena Členskou schůzí. Rada svazku se schází dle potřeby, nejméně však třikrát v kalendářním roce. Rada svazku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zvolených členů Rady svazku nebo zplnomocněných zástupců členů Rady svazku. Každý člen disponuje jedním hlasem rozhodujícím. K přijetí platného usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady svazku. Předseda a místopředseda svazku obcí se stávají členy Rady svazku automaticky.

Schůzi Rady svazku svolává předseda nebo jakýkoliv člen Rady svazku písemnou pozvánkou. Svolání Rady svazku je možné i v zastoupení hlavním koordinátorem nebo manažerem svazku. Termín schůze Rady svazku musí být oznámen všem členům Rady svazku nejméně 3 pracovní dny před jejím konáním.

Jednání Rady svazku řídí předseda nebo jím pověřeným předsedající. Jednání Rady svazku se mohou účastnit i další zástupci každého člena, avšak pouze s hlasem poradním. Funkční období členů Rady svazku je jednoleté.


Do působnosti Rady svazku patří:

 • koordinuje činnost Svazku obcí mikroregionu Stražiště,
 • zpracovává podklady pro jednání členské schůze,
 • řídí činnost mezi jednáními členské schůze,
 • v případě, že se i přes opakované svolání nesejde členská schůze, přebírá její pravomoci Rada svazku.

Členové Rady svazku

 • Ing. Lukáš Vlček – starosta města Pacov (předseda svazku)
 • Ing. Pavel Hájek – starosta obce Těchobuz (místopředseda svazku)
 • František Pinkas – starosta městyse Lukavec
 • Ing. Martin Drs – starosta obce Velká Chyška
 • Aleš Komárek – starosta obce Obrataň

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Členská schůze Svazku obcí mikroregionu Stražiště se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát v kalendářním roce. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina statutárních zástupců nebo zplnomocněných zástupců všech členských obcí. Členové Svazku obcí mikroregionu Stražiště jsou zastupováni svými statutárními, popřípadě zplnomocněnými zástupci. Každý člen disponuje jedním hlasem rozhodujícím. K přijetí platného usnesení včetně volby předsedy a zástupce předsedy je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Svaku obcí mikroregionu Stražiště.

Členská schůze volí každoročně předsedu Svazku obcí mikroregionu a jeho zástupce. Členskou schůzi svolává předseda Svazku obcí mikroregionu Stražiště písemnou pozvánkou. Jednání členské schůze řídí předseda nebo jím či členskou schůzí pověřený předsedající. Členské schůze se mohou účastnit i další zástupci každého člena, avšak pouze s hlasem poradním.

Do působnosti členské schůze patří:

 • schválení změny a doplnění stanov, a to formou číslovaného dokumentu,
 • volba a odvolání předsedy a zástupce předsedy,
 • volba členů Rady svazku,
 • schválení rozpočtu, jeho změn a účetní uzávěrky,
 • rozhodnutí o zániku Svazku obcí mikroregionu Stražiště nebo transformaci, popř. sloučení či rozdělení Svazku obcí mikroregionu Stražiště,
 • schvalování základních směrů činnosti Svazku obcí mikroregionu Stražiště na kalendářní rok, posouzení činnosti z hlediska jeho předmětu činnosti a realizace přijatých usnesení,
 • rozhodování o vyloučení člena Svazku obcí mikroregionu Stražiště,
 • stanovení výše ročního členského příspěvku a termínu jeho splatnosti.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Svazek obcí mikroregionu Stražiště
nám. Svobody 320
395 01 Pacov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Svazek obcí mikroregionu Stražiště
nám. Svobody 320
395 01 Pacov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8–11 hod., 13–15 hod.
Úterý: 8–11 hod.
Středa: 8–11 hod., 13–15 hod.
Čtvrtek 8–11 hod.
Pátek: 8–11 hod.

4.4 Telefonní čísla

Tel. 1: 606 152 550
Tel. 2: 724 070 417

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.straziste.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

info@straziste.cz

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat
 • 1475639339/0800, vedený u ČS a.s. 
 • 94-3216261/0710, vedený u ČNB (účet založen na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů tento účet slouží VÝHRADNĚ pro dotace a přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondu a Národního fondu /s výjimkou programového financování dle § 16 odst. Zák. 218/2000 Sb./)

6. IČ

70968721

7. DIČ

CZ70968721

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Místo a způsob podávání žádosti o informace

Osobně
Podáním do kanceláře Svazku obcí mikroregionu Stražiště nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

Písemně
Doručením na adresu: Svazek obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

Telefonicky
Na mobilní telefony kanceláře svazku 606 152 550 nebo 724 070 417

Elektronicky
Zasláním elektronické zprávy na e-mailovou adresu kanceláře svazku: info@straziste.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí, stížností, návrhu, podnětů či dožádání a dalších podání adresovaných Svazku obcí mikroregionu Stražiště můžete uskutečnit těmito způsoby:

 • Osobně v kanceláři Svazku obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
 • Písemně na adresu: Svazek obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
 • Zasláním elektronické zprávy na e-mailovou adresu kanceláře svazku: info@straziste.cz

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí svazku, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterým svazek odmítl poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím.

§ 16 Odvolání
1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

12. Formuláře

13. Popis postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nebyl vydán.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16. 1. Vzory licenčních smluv
Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá svazek stanovené.

16. 2. Výhradní licence
Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.