MAP IV

Místní akční plánování v ORP Pacov IV

MAP IV

Realizátor Místního akčního plánování v ORP Pacov IV: 
Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008394

Realizované období: 
1. 12. 2023–31. 12. 2025

Kalendář akcí

BŘEZEN

21. 3. 2024

ZÁBAVNÁ GEOMETRIE / matematický workshop, pro pedagogy 1. st. ZŠ, v Zámeckém sále v Pacově, od 13.00 hodin / RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D., PLAKÁT

12. 3. 2024

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST DO MŠ / seminář „Canva“ pro pedagogy MŠ v počítačové učebně ZŠ Pacov, 13.00–16.00, POZVÁNKA

7. 3. 2024

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL A ŠKOLNÍCH DRUŽIN / seminář „Canva“ pro pedagogy 2. st. ZŠ a vychovatelky ŠD v počítačové učebně ZŠ Pacov, 13.00–16.00, POZVÁNKA

6. 3. 2024

LOGOPEDICKÁ PREVENCE, pravidelné setkávání pedagogů mateřských škol a ZUŠ: tvorba nových „Logoobrazů“, PLAKÁT

ÚNOR

15. 2. 2024

AKCE PRO RODIČE, pravidelné setkávání rodičů dětí s handicapem z ORP Pacov, v RC Sovička Pacov, od 15.00 hodin, PLAKÁT

8. 2. 2024

LOGOPEDICKÁ PREVENCE, pravidelné setkávání pedagogů mateřských škol a ZUŠ: tvorba nových „Logoobrazů“,, POZVÁNKA, FOTO

LEDEN

31. 1. 2024

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL / seminář „Canva“ pro pedagogy 1. st. ZŠ v počítačové učebně ZŠ Pacov, 13.00–16.00, POZVÁNKA, FOTO

11. 1. 2024

AKCE PRO RODIČE, pravidelné setkávání rodičů dětí s handicapem z ORP Pacov, v RC Sovička Pacov, od 15.00 hodin, PLAKÁT, FOTO

PROSINEC

1. 12. 2023

Zahájení realizace nového projektu MAP IV 1. 12. 2023–31. 12. 2025

Na území ORP Pacov je 7 mateřských škol, 3 základní školy a jedna ZUŠ. Do projektu je zapojeno 100% MŠ, ZŠ a ZUŠ. Jedná se celkem o 11 zařízení dle IZO.

Jedna mateřská škola je církevní (MŠ Jonáš Pacov) a v jedné mateřské škole funguje speciální třída pro děti s vadami řeči zřizovaná Krajem Vysočina (MŠ Za Branou Pacov). Dvě základní školy (ZŠ Pacov a ZŠ Lukavec) jsou úplné a realizují výuku v 1.–9. ročníku. Základní škola v Obratani je neúplná (tzv. malotřídní), v níž se děti různých věkových kategorií z pěti postupových ročníků vzdělávají společně ve třech skupinách. Jedná se o venkovskou školu, která je významná z pohledu potřeb rodičů a dětí, vzdělávací nabídky v obci a okolí a teritoriální dostupnosti, čímž jsou vytvářeny podmínky pro inkluzivní vzdělávání a pro princip rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem. V území se nenachází soukromé mateřské ani základní školy.

Všichni vedoucí pracovníci mateřských a základních škol byli realizačním týmem osloveni a požádáni o spolupráci. Mají možnost delegovat další pracovníky z oblasti vzdělávání do Řídícího výboru, do pracovních skupin i do jiných forem spolupráce kdykoliv v průběhu realizace. Dále jim je umožněno zúčastnit se aktivit MAP IV např. v pracovních skupinách, dotazníkových šetření, evaluaci.

Seznam zapojených škol

Připravujeme…

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Řídící výbor je především platformou pro:

  • spolupráci všech aktérů ve vzdělávání v ORP Pacov
  • projednání všech návrhů a podkladů k realizaci a přípravě
  • projednání podkladů k evaluaci a aktualizaci dat
  • projednání aktuálně sesbíraných výstupů a dat, se kterými jsou seznamování i členové pracovních skupin a zároveň s nimi pracují (stejně jako realizační tým)
  • zprostředkování přenosu informací v území
  • schválení aktualizací Strategického rámce MAP, Analytické části MAP, Implementační části MAP apod. (tedy finálního MAP)

Členové Řídícího výboru: 

Dokumenty Řídícího výboru:

Pracovní skupina je seskupení lidí, kteří ve vzájemné diskusi vyhledávají nejdůležitější oblasti k řešení a navrhují řešení se znalostí limitů obce, města či regionu bez ohledu na jejich politickou, náboženskou či jinou příslušnost a bez prosazování partikulárních zájmů. Pracovní skupiny mohou být tvořeny pro přípravu strategií, koncepcí, akčních plánů, řešení různých témat. Základním principem pracovní skupiny v rámci MAP IV je, že jejími členy jsou všichni důležití hráči v daných oblastech v obci, městě či regionu. Tedy zástupci škol, školských zařízení, úřadů, zřizovatelé, podnikatelé, rodiče a veřejnost. Každá pracovní skupina se setkává min. 4x/rok.

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Členové PS mohou být z řad ředitelů, zřizovatelů, zástupců MAS, mikroregionu a dalších zástupců.

Obsahem práce je této skupiny je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Připravujeme

Realizátor Místního akčního plánování v ORP Pacov IV: 
Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008394

Realizované období: 
1. 12. 2023–31. 12. 2025

Bc. Zdeňka Tulachová

hlavní manažer projektu
Tel: 607 760 259
E-mail: zdenka.tulachova@straziste.cz

Ing. Eva Vítková

koordinátor projektu
Tel: 723 799 990
E-mail: eva.vitkova@straziste.cz

Martina Krejčová, BBus., DiS.

finanční manažer a účetní projektu
Tel: 724 070 417
E-mail: martina.krejcova@straziste.cz

veřejné zakázky

Veřejné zakázky? Zařídíme!

Nabízíme Vám služby v oblasti zadávání veřejných zakázek od poradenství až po komplexní organizaci zadávacího či výběrového řízení. Postupujeme v souladu s platnou legislativou a s podmínkami poskytovatelů dotací. Veřejné zakázky administrujeme za pomoci certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, máme však zkušenosti i s dalšími elektronickými nástroji.

Zadávací řízení realizujeme pro všechny druhy zadavatelů, ať jsou jimi obce, firmy či fyzické osoby. Realizujeme podlimitní i nadlimitní řízení a veřejné zakázky malého rozsahu.

členské obce

Obce mikroregionu

Členské obce Mikroregionu Stražiště.

Bratřice

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat!