MAP IV

Místní akční plánování v ORP Pacov IV

MAP IV

Realizátor Místního akčního plánování v ORP Pacov IV: 
Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008394

Realizované období: 
1. 12. 2023–31. 12. 2025

Kalendář akcí

ČERVEN

17. 6. 2024

ČLENSKÁ SCHŮZE SOM STRAŽIŠTĚ, v Zámeckém sále v Pacově, od 15.00 hodin

12. 6. 2024

PRACOVNÍ SKUPINY MAP / 2. setkání pro Rovné příležitost, v ZŠ Za Branou Pacov, od 14.00 hodin

5. 6. 2024

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST / školení jazykové učebny Robotel pro pedagogy, ZŠ Pacov, od 15.00 – 18.30 hodin, Mgr. Vladimír Vlášek

3. 6. 2024

KRITICKÉ MYŠLENÍ / workshop pro žáky 8. a 9. ročníku, ZŠ Lukavec, rozděleno na 2 bloky od 8.00 – 12.30 hodin, Lukáš Hána, PLAKÁT

KVĚTEN

30. 5. 2024

AKCE PRO RODIČE, Hravá logopedie u vás doma, v Zámeckém sále v Pacově, od 15.30–17.00 / Mgr. Viola Paclíková, speciální pedagog – logoped, PLAKÁT        

29. 5. 2024

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ MŠ A ZŠ / vzdělávací seminář pro ředitele ZŠ a MŠ, v Humpolci klub Mikádo, od 9.00 hodin, POZVÁNKA

20. 5. 2024

PRACOVNÍ SKUPINY MAP / 1. setkání PS Financování a PS Podpora moderních didaktických forem, v ZŠ Pacov Za Branou, od 15.00 hodin, POZVÁNKA PS Financování, POZVÁNKA PS Podpora moderních didaktických forem

14. 5. 2024

SETKÁNÍ PLATFORMY SPOLUPRÁCE / Střední článek podpory, Krajský úřad Jihlava, zasedací místnost, od 13.00 – 15.00 hodin

14. 5. 2024

KRITICKÉ MYŠLENÍ /workshop pro žáky 9. ročníku, v Zámeckém sále v Pacově, rozděleno na 2 bloky od 8.00–12.30 hodin, Lukáš Hána, PLAKÁT

13. 5. 2024

KRITICKÉ MYŠLENÍ / workshop pro žáky ZŠ 8. ročníků, v Zámeckém sále v Pacově, rozděleno na 2 bloky od 8.00–12.30 hodin, Lukáš Hána, PLAKÁT

12. 5. 2024

AKCE PRO RODIČE, pravidelné setkávání rodičů dětí s handicapem z ORP Pacov, v RC Sovička Pacov, od 13.00 hodin, PLAKÁT

DUBEN

24. 4. 2024

PRACOVNÍ SKUPINY / 1. setkání PS Rovné příležitosti, v ZŠ Pacov Za Branou, od 15.00 hodin, POZVÁNKA, FOTO

19. 4. 2024

EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE / pokračování v setkání pro vychovatelky školních družin, v Zámeckém sále v Pacově, od 8.00–11.30 hodin, Mgr. Karla Maříková

18. 4. 2024

EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE / setkání pro vychovatelky školních družin, v Zámeckém sále v Pacově, od 8.00 – 11.30 hodin, Mgr. Karla Maříková, PLAKÁT, FOTO

11. 4. 2024

LOGOPEDICKÁ PREVENCE, pravidelné setkávání pedagogů mateřských škol a ZUŠ: tvorba nových „Logoobrazů“, POZVÁNKA

4. 4. 2024

ZÁBAVNÁ GEOMETRIE / Matematický workshop pro pedagogy MŠ, v Zámeckém sále v Pacově, od 13.00 hodin, RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D., PLAKÁT, FOTO

BŘEZEN

21. 3. 2024

ZÁBAVNÁ GEOMETRIE / matematický workshop, pro pedagogy 1. st. ZŠ, v Zámeckém sále v Pacově, od 13.00 hodin / RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D., PLAKÁT

12. 3. 2024

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST DO MŠ / seminář „Canva“ pro pedagogy MŠ v počítačové učebně ZŠ Pacov, 13.00–16.00, POZVÁNKA

7. 3. 2024

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL A ŠKOLNÍCH DRUŽIN / seminář „Canva“ pro pedagogy 2. st. ZŠ a vychovatelky ŠD v počítačové učebně ZŠ Pacov, 13.00–16.00, POZVÁNKA

6. 3. 2024

LOGOPEDICKÁ PREVENCE, pravidelné setkávání pedagogů mateřských škol a ZUŠ: tvorba nových „Logoobrazů“, PLAKÁT

ÚNOR

15. 2. 2024

AKCE PRO RODIČE, pravidelné setkávání rodičů dětí s handicapem z ORP Pacov, v RC Sovička Pacov, od 15.00 hodin, PLAKÁT

8. 2. 2024

LOGOPEDICKÁ PREVENCE, pravidelné setkávání pedagogů mateřských škol a ZUŠ: tvorba nových „Logoobrazů“,, POZVÁNKA, FOTO

LEDEN

31. 1. 2024

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL / seminář „Canva“ pro pedagogy 1. st. ZŠ v počítačové učebně ZŠ Pacov, 13.00–16.00, POZVÁNKA, FOTO

11. 1. 2024

AKCE PRO RODIČE, pravidelné setkávání rodičů dětí s handicapem z ORP Pacov, v RC Sovička Pacov, od 15.00 hodin, PLAKÁT, FOTO

PROSINEC

1. 12. 2023

Zahájení realizace nového projektu MAP IV 1. 12. 2023–31. 12. 2025

Na území ORP Pacov je 7 mateřských škol, 3 základní školy a jedna ZUŠ. Do projektu je zapojeno 100% MŠ, ZŠ a ZUŠ. Jedná se celkem o 11 zařízení dle IZO.

Jedna mateřská škola je církevní (MŠ Jonáš Pacov) a v jedné mateřské škole funguje speciální třída pro děti s vadami řeči zřizovaná Krajem Vysočina (MŠ Za Branou Pacov). Dvě základní školy (ZŠ Pacov a ZŠ Lukavec) jsou úplné a realizují výuku v 1.–9. ročníku. Základní škola v Obratani je neúplná (tzv. malotřídní), v níž se děti různých věkových kategorií z pěti postupových ročníků vzdělávají společně ve třech skupinách. Jedná se o venkovskou školu, která je významná z pohledu potřeb rodičů a dětí, vzdělávací nabídky v obci a okolí a teritoriální dostupnosti, čímž jsou vytvářeny podmínky pro inkluzivní vzdělávání a pro princip rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem. V území se nenachází soukromé mateřské ani základní školy.

Všichni vedoucí pracovníci mateřských a základních škol byli realizačním týmem osloveni a požádáni o spolupráci. Mají možnost delegovat další pracovníky z oblasti vzdělávání do Řídícího výboru, do pracovních skupin i do jiných forem spolupráce kdykoliv v průběhu realizace. Dále jim je umožněno zúčastnit se aktivit MAP IV např. v pracovních skupinách, dotazníkových šetření, evaluaci.

Seznam zapojených škol

Připravujeme…

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Řídící výbor je především platformou pro:

  • spolupráci všech aktérů ve vzdělávání v ORP Pacov
  • projednání všech návrhů a podkladů k realizaci a přípravě
  • projednání podkladů k evaluaci a aktualizaci dat
  • projednání aktuálně sesbíraných výstupů a dat, se kterými jsou seznamování i členové pracovních skupin a zároveň s nimi pracují (stejně jako realizační tým)
  • zprostředkování přenosu informací v území
  • schválení aktualizací Strategického rámce MAP, Analytické části MAP, Implementační části MAP apod. (tedy finálního MAP)

Členové Řídícího výboru: 

Dokumenty Řídícího výboru:

Pracovní skupina je seskupení lidí, kteří ve vzájemné diskusi vyhledávají nejdůležitější oblasti k řešení a navrhují řešení se znalostí limitů obce, města či regionu bez ohledu na jejich politickou, náboženskou či jinou příslušnost a bez prosazování partikulárních zájmů. Pracovní skupiny mohou být tvořeny pro přípravu strategií, koncepcí, akčních plánů, řešení různých témat. Základním principem pracovní skupiny v rámci MAP IV je, že jejími členy jsou všichni důležití hráči v daných oblastech v obci, městě či regionu. Tedy zástupci škol, školských zařízení, úřadů, zřizovatelé, podnikatelé, rodiče a veřejnost. Každá pracovní skupina se setkává min. 4x/rok.

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Členové PS mohou být z řad ředitelů, zřizovatelů, zástupců MAS, mikroregionu a dalších zástupců.

Obsahem práce je této skupiny je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Dokumenty pracovní skupiny:

Obsahem práce PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity 3.8 Místní akční plánování a dále výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Tato PS se dále aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 3.8 a spolupracuje s PS pro financování.

Seznam členů pracovních skupin

Realizátor Místního akčního plánování v ORP Pacov IV: 
Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008394

Realizované období: 
1. 12. 2023–31. 12. 2025

Bc. Zdeňka Tulachová

hlavní manažer projektu
Tel: 607 760 259
E-mail: zdenka.tulachova@straziste.cz

Monika Kepková

koordinátor projektu
Tel: 607 500 484
E-mail: monika.kepkova@straziste.cz

Martina Krejčová, BBus., DiS.

finanční manažer a účetní projektu
Tel: 724 070 417
E-mail: martina.krejcova@straziste.cz