Členské obce
Pacov

Pacov

Na rozhraní Českomoravské vysočiny a jižních Čech mezi Táborem a Pelhřimovem leží město Pacov, které má cca. 5.000 obyvatel.

Informace o obci

Jeho nejstarší známá historie zasahuje do přelomu 13. a 14. století. První písemné zmínky o našem městě jsou ze začátku 14. století a hmotné doklady jsou ještě starší. K těm úplně nejstarším patří románsko-gotický náhrobek Hrona z Pacova, který je unikátní po stránce historické i umělecké.

Obdobím prvního rozkvětu města je 15. a 16. století, kdy Pacov získává první městská privilegia. Do této doby spadá i gotická přestavba děkanského kostela. Roku 1519 získává město právo volby purkmistra, užívání znaku a pečeti. Roku 1597 za Michala Španovského z Lisova je Pacov povýšen na město panské. Po vládě Jana st. Černína z Chudenic přechází do majetku Zikmunda Myslíka z Hyršova a jeho závětí se panství i město stává majetkem církevního řádu bosých karmelitánů. To už je začátek 18. století. Řád je zrušen za josefinských reforem, ale teprve druhá polovina 19. století znamená oživení hospodářského, kulturního a spolkového života. Tady má svůj základ současná průmyslová výroba – strojírenství pro potravinářský průmysl (tehdy mědikovectví) a drobná kožená galanterie.

Roku 1888 dostává Pacov rychlejší spojení se světem otevřením českomoravské transverzální dráhy. Začátek dvacátého století je pro naše město významný i v historii motocyklového sportu. Pravděpodobně tady vznikla myšlenka založení mezinárodní motocyklové federace, která pak byla uskutečněna v Paříži na prvním kongresu FIM 22. prosince 1904. O dva roky později (8. 7. 1906) se jely první mezinárodní závody na Pacovském okruhu. Tuto historii připomíná pamětní deska na budově zámku, expozice jednostopých vozidel na hradě Kámen a Veterán rallye Pacov.

Před první světovou válkou navštívil naše město tehdy ještě univerzitní profesor T. G. Masaryk. Na pozvání prof. Ferdinanda Pakosty přednášel v zámeckém divadle o Mistru Janu Husovi.

Léta po roce 1918 znamenala po hospodářské stránce především rozvoj truhlářství. Kvalita pacovského nábytku byla vyhlášená a k jeho propagaci sloužily i dobře organizované nábytkářské trhy.

Důležitými kulturními událostmi ve dvacátých a třicátých letech byly akce spojené se jménem nejznámějšího pacovského rodáka – Antonína Sovy. Tento význačný představitel české poezie devadesátých let se v Pacově narodil (26. 2. 1864), Pacovsko se mu stalo věčným zdrojem básnické inspirace a sem se také na sklonku svého života často vracel. Návštěvy tehdy již těžce nemocného básníka byly pro město vždy výjimečnou kulturní událostí, právě tak jako pozdější vybudování obou Sovových pomníků. V těchto letech lze hledat kořeny dřívějších, ale i současných Sovových Pacovů.

Německá okupace a druhá světová válka znamenaly především ztráty na lidských životech. Většina židovských obyvatel, jichž bylo ve městě poměrně hodně, se už z Osvětimi, Terezína a dalších táborů nevrátila.

V prvních poválečných letech došlo k oživení podniků a živností i kulturního a společenského života. Po roce 1948 byly postupně všechny znárodněny a načas ustala i spolková činnost. Některé spolky obnovily později svoji činnost v rámci osvětové besedy (divadlo, pěvecký sbor), některé zcela zanikly, jiné se naopak vytvořily (národopisný soubor). K podstatnému rozšíření podniků s tradiční výrobou, ale i k vybudování nových došlo v 60.–80. letech. V té době byly také vystavěny nové školní budovy, poliklinika s lékárnou i nová sídliště – bohužel většinou s panelovou výstavbou. Velkým negativem byl necitlivý demoliční zásah do historické zástavby v centru města.

Poslední desetiletí postupně zaceluje tyto jizvy. Nově opravenými fasádami získává město na barevnosti a příjemném vzhledu. Nejmarkantnější změnu prodělalo náměstí s nově opraveným děkanským kostelem. Téměř po dvacetiletí se Pacov dočkal opětného zřízení gymnázia a pro seniory byl vybudován Dům seniorů – domov důchodců. Je v tom určitá symbolika, kdy péče o starší generace se snoubí s pozorností věnovanou generaci mladé, a to je velkým vkladem do budoucnosti Pacova.


  • Starosta: Ing. Lukáš Vlček
  • Telefon: 565 455 111, 607 939 900
  • E-mail: podatelna@mestopacov.cz, starosta@mestopacov.cz
  • Web: www.mestopacov.cz
  • Adresa: Městský úřad Pacov, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov