Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Pacov

msmst eu

MAP I. 

Realizátor Místního akčního plánu ORP Pacov: Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000397
Realizované období: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2018


Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) byl prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání, navázání partnerství a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Zjednodušeně se jedná o „strategii“ vzdělávání v území ORP Pacov, kterou participativně budou tvořit a následně realizovat tyto subjekty:

 • základní školy
 • mateřské školy
 • obce
 • neziskové organizace
 • rodiče
 • další veřejnost

V rámci projektu MAP byla vytvořena strategie vzdělávání v ORP Pacov v podobě záměrů a opatření. Stěžejním bylo zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje kooperace mezi aktéry ve vzdělávání, systematického přístupu a akčního plánování, podpory patřičných aktivit, inovativních a inhibičních metod.


Pracovní skupiny (PS):

 • zástupci partnerských subjektů podle profilace (MŠ, ZŠ, neformální a zájmové vzdělávání)
 • sejdou se nejméně 2x za projekt (září 2016 – výchozí informace pro zpracování pracovní verze „strategie“, jaro 2017 – odsouhlasení pracovní verze)
 • zástupci budou zapojeni formou DPP (finanční ohodnocení)
 • definice problémových oblastí vzdělávání, zjišťování postojů a stanovisek k jednotlivým tématům a návrhy aktivit a projektových záměrů pro jednotlivé předměty či oblasti vzdělávání a výchovy (průřezové předměty, inkluze, …)
 • tvorba, připomínkování a konzultování jednotlivých částí MAP (strategický rámec, priority, opatření, plánování aktivit a projektových záměrů)
 • v rámci těchto pracovních skupin mají být dle potřeby prodiskutována mimo jiné tato témata (problematika, opatření, záměry, cíle, vize, vzdělávání DVPP, …)

Koordinační pracovní skupina (KPS):

 • zástupci oblastí vzdělávání vycházejících z PS + další aktéři ve vzdělávání v území, předpokládá se jako návazná širší skupina po rozpuštění PS
 • sejdou se nejméně 2x za projekt (dále dle potřeby)
 • zástupci budou zapojeni formou DPP (finanční ohodnocení)
 • tvorba, připomínkování a konzultování již vznikajících jednotlivých částí MAP (strategický rámec, priority, opatření, plánování aktivit a projektových záměrů)
 • stále bude možné doplňovat postoje a stanoviska k jednotlivým tématům, navrhovat aktivity a projektové záměry pro jednotlivé předměty či oblasti vzdělávání a výchovy (průřezové předměty, inkluze, …)

Aktivity projektu:

1. Akční plánování (v kompetenci PS, KPS a realizačního týmu):

 • část (sběr dat na území)  rozvoj partnerství (pracovní skupiny, koordinační pracovní skupina)analytická 
 • dohoda o prioritách – vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023 (říjen 2016) (vize, definování problémových oblastí, popis priorit a cílů, definování investičních priorit – seznam projektových záměrů)
 • akční plánování – vytvoření Místního akčního plánu (návrhová část, cíle, opatření, aktivity, rozpracování projektových záměrů)
 • budování znalostních kapacit (DVPP, stáže, workshopy, vzdělávání dle potřeb a zájmu, zajištění asistentů pedagogů, školního psychologa, apod.)

2. Evaluace (v kompetenci PS, KPS a realizačního týmu) : vyhodnocení úspěšnosti procesů, výsledků a dopadů ročního akčního plánu, a stanovení dalších kroků MAP

3. Řízení MAP (v kompetenci realizačního týmu)


Povinná témata MAP:

 • předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-kvalita-inkluze
 • čtenářská a matematická gramotnost v ZV
 • inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená témata MAP (s vazbou na Krajský akční plán – střední vzdělávání):

 • rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 • rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)
 • kariérové poradenství v ZŠ

Průřezová a volitelná témata MAP:

 • rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 • rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
 • rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 • investice do rozvoje kapacit základních škol
 • aktivity související se vzděláváním mimo OPVVV, IROP

Vzdělávání, stáže, workshopy nesmí mít individuální charakter, tj. vzdělávací aktivita nesmí být určena pouze pro konkrétní osobu či jednu instituci. Vzdělávání se musí účastnit více partnerů v rámci MAP. Nepodporované vzdělávání v rámci MAP:­ jazykové vzdělávání, prezentační dovednosti, IT kurzy a práce s digitálními technologiemi, účetnictví.

Prioritní osa 3 a celá strategie MAP je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé (Strategie 2020).


Příklady uskutečněných vzdělávacích akcí z projektu MAP ORP Pacov:

 • seminář „Neukázněné dítě v mateřské škole“
 • dvoudenní seminář „Dislexie a Disortografie“
 • seminář „Respektovat a být respektován“

Proč je MAP nezbytný pro žádosti do OP VVV a IROP?

MAP je významným a nezbytným podkladem pro vyhlašování výzev OP VVV, IROP anebo OPŽ, bez něhož nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů 2014-2020! V IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání nezbytným specifickým kritériem přijatelnosti podkladem pro podávání žádostí. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.


 

MAP II.Aktuality

Základní informace o projektu

                                                        Pro zajímavé informace sledujte i náš Facebook - videa, pozvánky na akce, aktuality aj.:
                                                               https://www.facebook.com/Svazek-obc%C3%AD-mikroregionu-Stra%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B-211081099346996

Realizátor Místního akčního plánu ORP Pacov II: Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010687
Realizované období: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2022 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Pacov II (MAP II) je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání v mateřských a základních školách v prioritních oblastech MAP II, a to tím, že bude podpořeno společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Pacov se všemi zapojenými aktéry. V projektu bude kladen důraz na spolupráci a výměnu zkušeností pedagogů, včetně dalšího vzdělávání, které bude formou výuky předáváno dětem/žákům z území. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V projektech jsou plánovány aktivity a činnosti tak, aby mohly školy a další související organizace rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit a následné společné řešení problémů a potřeb vyhodnocování přínosů spolupráce.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Pacov II navazuje na ukončený projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Pacov I.


Aktéři MAP II – partnerství:

 • zřizovatelé škol a další vzdělávací zařízení
 • školy a poskytovatelé vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZUŠ, …)
 • uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče)

Jedná se o celou širokou platformu spolupracujících subjektů. Partnerství zde není ve smyslu projektového, finančního nebo nefinančního partnerství. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území MAP. Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti.


 Prioritní oblasti MAP II:

 • předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita
 • čtenářská a matematická gramotnost/pregramotnost v základním vzdělávání
 • inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • projekt se bude také zabývat rozvojem kompetencí a znalostí dětí a žáků v oblasti Polytechnické vzdělávání a EVVO

Hlavním pracovním orgánem je Řídící výbor, který je zřízen za účelem projednávání postupu zpracování a realizaci projektu.

V rámci projektu bylo vytvořeno následujících 5 pracovní skupin sestavené z odborníků v území na danou oblast:

 • PS pro financování
 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • PS pro rovné příležitosti
 • PS pro polytechniku a EVVO

Proč je MAP II nezbytný pro žádosti do OP VVV a IROP?
MAP je významným a nezbytným podkladem pro vyhlašování výzev OP VVV, IROP anebo OPŽ, bez něhož nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů 2014-2020. V IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání nezbytným specifickým kritériem přijatelnosti podkladem pro podávání žádostí. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.


Kontaktní osoby:
Bc. Zdeňka Tulachová - hlavní manažer projektu, tel: 607 760 259, e-mail: zdenka.tulachova@straziste.cz
Mgr. Pavla Popelářová - koordinátor aktivit 2, 3 a 4, tel: 776 692 759, e-mail: pavla.popelarova@straziste.cz


 

Aktivity MAP II

1. Vzdělávací akce

12. 04. 2022 - 28. 04. 2022 - Jarní projektové dny s LOGOHROŠÍKEM

Od září 2019 navštěvuje pravidelně všechny mateřské školy v území ORP Pacov sdílený logoped Mgr. Viola Jónová. Na začátku spolupráce proběhla úvodní schůzka s řediteli MŠ a následná depistáž s dětmi. Výsledky depistáží jsou alarmující, ze 135 dětí potřebuje logopeda 107 dětí!

Činnost sdíleného logopeda trvala po celou dobu školního roku 2019/2020 a následně i v celém školním roce 2020/2021. V jarní karanténě roku 2022 probíhala činnost sdíleného logopeda pro zájemce on-line formou.

V rámci aktivity sdíleného logopeda proběhla v září roku 2020 přednáška na téma ,,Logopedie 21. století". Více informací viz vzdělávací akce ,,Logopedie 21. století".

V roce 2021 se kromě pravidelných návštěv logopedky v jednotlivých MŠ realizovali i projektové dny s Logohrošíkem - první projektový den probíhal v období listopad/prosinec 2021 a druhý se uskutečnil v průběhu dubna 2022.

I jarní kolo bylo velice úspěšné a absolvovalo ho bez mála 40 dětí.

14. 04. 2022 - Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve třídě - akreditovaný seminář MŠMT pro asistenty pedagoga a pro pedagogy 1. a 2. stupně

Na Zelený čtvrtek se asistenti pedagoga a pedagogové ze ZŠ Obrataň, ZŠ Pacov a ZŠ Lukavec společně sešli v Zámeckém sále v Pacově, kde se účastnili 8 hodinového školení na téma Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve třídě.

31. 03. 2022 - Autorské čtení spisovatelky Jany Šrámkové - ODLOŽENO. Náhradním termín je v jednání!

Přijďte oslavit poslední den měsíce knihy společně s námi! 31. března 2022 od 15:30 do 17:00!
Akce se koná ve spolupráci s Městskou knihovnou Pacov a je určena pro děti prvního stupně ZŠ a jejich rodiče

Autorka knížek pro děti momentálně žijící v Pacově například napsala: Putování žabáka Filemona, Zuza v zahradách, Bratři v poli, Dům číslo 226 nebo Lední medvědi odcházejí za štěstím .....

10. 03. 2022 - 29. 03. 2022 - POZNÁVÁME PACOVSKO

Interaktivní přednášky s Mgr. Marií Tušilovou pro předškoláky MŠ v ORP Pacov (Lukavec, Pacov, Velká Chyška, Obrataň).

V průběhu celého měsíce března jsme intenzivně spolupracovali s Městskou knihovnou Pacov a paní Mgr. Marií Tušilovou, bývalou kronikářkou města Pacova a učitelkou. Společně jsme zrealizovali interaktivní přednášky "Poznáváme Pacovsko" pro předškoláčky jednotlivých mateřských škol v ORP Pacov. Ty měly za cíl podpořit vtah dětí k území a regionu, ve kterém vyrůstají a žijí a byly realizovány v prostředí dětského oddělení pacovské knihovny, nebo případně v jednotlivých školách.

26. 01. 2022 - 27. 01. 2022 - Workshop Tvořivé hry pro pedagogy a asistenty pedagoga v MŠ.

V Zámeckém sále v Pacově proběhl 26.1 a 27.1 celodenní workshop pro pedagogy MŠ a asistenty pedagoga MŠ z ORP Pacov na podporu polytechnického vzdělávání!
Jak rozvíjet u dětí manuální zručnost a podpořit tím jejich schopnost logicky a konstruktivně myslet; ucelená metodika tvořivých činností; práce s nástroji – pilka, vrtačka, svěrák….to je jen pár ze stěžejních bodů vzdělávacího dne.

25. 01. 2022 - Online webinář na téma Jak motivovat a rozvíjet všestrannost, inteligenci a potenciál u žáka.

V úterý 25. ledna 2022 od 16:00 do 18:00 hod. proběhl online webinář s PaedDr. Mgr. Věrou Facovou a s MuDr. PhDr. Miroslavem Orlem Ph.D na téma Jak motivovat a rozvíjet všestrannost, inteligenci a potenciál u žáka? Webinář byl určen rodičům žáků 2. a 1. stupně ZŠ, pedagogům a zájemcům z řad široké veřejnosti. Děkujeme všem zúčastněným za čas, který si našli a za aktivní přístup v rámci diskuze. Velké díky patří i skvělému lektorskému tandemu.

11. 11. 2021 - 12. 11. 2021 - Finanční matematika hrou

Projekt MAP II realizoval v zámeckém sále v Pacově dvoudenní workshop pro pedagogy ZŠ a gymnázia na téma finanční gramotnosti s uznávanou lektorkou Ing. Martinou Václavíkovou z ABC finančního vzdělávání. Podrobnosti viz plakát.

2. Ostatní akce

1. 10. 2019 - 31. 08. 2022 - Spolupráce s NZDM Spirála Pacov

V říjnu 2019 navázal projekt MAP II spolupráci s místním NZDM Spirála. Společně jsme navštívili školní parlament v ZŠ Pacov a diskutovali jsme o problematických oblastech dětí a mládeže na Pacovsku. Ve spolupráci s nízkoprahem bylo zjištěno, že v území je problém se sociálně patologickými jevy, konkrétně se sebepoškozováním. Na toto zjištění jsme reagovali formou dvou diskusi při setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti, kde je nově členem koordinátor NZDM Spirála, pan Jakub Novák, DiS. . V rámci setkání pracovní skupiny byla navržena jistá opatření, jak bychom na zjištění této problematiky mohli v území reagovat a jak ji do budoucna předejít. Jedná se například o přednášku pro rodiče a veřejnost s panem PaedDr. Zdeňkem Martínkem z PPP Pelhřimov na téma Rizikové chování dětí a mládeže, sebepoškozování.

Z tohoto důvodu proběhlo například dne 17. února 2020 v rámci projektu MAP v ORP Pacov II setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Cílem schůzky pracovní skupiny bylo řešení problematiky sebepoškozování dětí a žáků v území ORP. Hosty této pracovní skupiny byli Mgr. Miroslav Šafařík (supervizor NZDM Spirála) i Pavel Tychtl (člen Evropské Komise).
V rámci spolupráce s NZDM a Infocentrum Pacov proběhla také v září 2020 preventivní vzdělávací akce s názvem ,,V Síti" - více viz vzdělávací akce.
Během května 2021 proběhly po skončení delšího období distanční výuky v Komunitním centru Pacov preventivní programy RESTART pro žáky ZŠ Pacov a Gymnázia (viz foto).

S novým školním rokem jsme opět rozjeli PREVENTIVNÍ PROGRAMY pro II. stupeň základních škol:
- ve spolupráci MAP II a Spirála Pacov
- preventivní programy pod vedením pracovníků Spirály a ve spolupráci s pedagogy ZŠ
- téma a četnost programů podle požadavků učitelů, žáků
05-06/2021 (již realizován) – preventivní program RESTART (rozjezd po on-line výuce pro 6. - 9. ročníky)
09/2021 (již realizován) – preventivní program SEZNÁMENÍ (6. ročníky seznámení s novým třídním a snadnějším vstupem do školního prostředí)
09-10/2021 (v plánu) - preventivní program RESTART II (osvěžení kolektivní atmosféry pro 7. - 9. ročníky)

2. 09. 2019 - 30. 06. 2022 - Sdílený logoped

Od září 2019 navštěvuje pravidelně všechny mateřské školy v území ORP Pacov sdílený logoped Mgr. Viola Jónová. Na začátku spolupráce proběhla úvodní schůzka s řediteli MŠ a následná depistáž s dětmi. Výsledky depistáží jsou alarmující, ze 135 dětí potřebuje logopeda 107 dětí! Činnost sdíleného logopeda bude trvat po celou dobu školního roku 2019/2020 a následně i v celém školním roce 2020/2021. V jarní karanténě roku 2020 probíhala činnost sdíleného logopeda pro zájemce on-line formou.
V rámci aktivity sdíleného logopeda proběhla v září roku 2020 přednáška na téma ,,Logopedie 21. století". Více informací viz vzdělávací akce ,,Logopedie 21. století".
V roce 2021 se kromě pravidelných návštěv logopedky v jednotlivých MŠ realizují projektové dny s Logohrošíkem - první projektový den bude probíhat v období listopad/prosinec 2021 a druhý na jaře (únor/březen) 2022.

2. 09. 2019 - 30. 06. 2021 - Sdílený rodilý mluvčí

Od září 2019 navštěvuje pravidelně ZŠ Pacov a ZŠ Lukavec sdílený rodilý mluvčí. Tato aktivita podporuje z hlediska projektu MAP v ORP Pacov žáky 6., 7., a 8. tříd. Činnost sdíleného rodilého mluvčího probíhá formou tandemové výuky, zpravidla to bývá, že je tato osoba v ZŠ Pacov 4 dny v týdnu, 1x za čtrnáct dnů. V ZŠ Lukavec působí zpravidla každou druhou středu, 1x za čtrnáct dnů. Činnost sdíleného rodilého mluvčího bude trvala po celou dobu školního roku 2019/2020. Aktivita byla naplánována i na školní rok 2020/2021, kvůli nouzovému stavu však musela být v průběhu pozastavena. Jako určitá kompenzace byl v týdnu 16. - 20. 8. 2021 pro obě ZŠ realizován letní Active English Week.

23. 09. 2020 - 30. 06. 2021 - Setkání pedagogických pracovníků na podporu výměny zkušeností, rozvoj čtenářské a polytechnické gramotnosti ve spolupráci se ZUŠ Pacov

Spolupráce vznikla mezi pedagogickými pracovníky MŠ, projektem MAP a ZUŠ Pacov. Byly zahájeny schůzky s pedagogy a pracovníkem MAP, kde budou na základě potřeb navrženy logopedické obrazy. Tyto návrhy poté žáci ZUŠ vyrobí a hotové obrazy budou poskytnuty všem školkám v území. Jedná se o rozvoj a podporu polytechnického vzdělávání, EVVO, čtenářské pregramotnosti a logopedie.

1. 03. 2020 - 30. 06. 2021 - Podpora pedagogických pracovníků v IT gramotnosti

Lektor: Mgr. Martin Mareš
Ještě před Covid na jaře 2020 byla navázána spolupráce s projektem SYPO (krajský metodik IT – p. Hyksová a p. Mareš), aby napomohl pedagogům, ředitelům ze školek a škol na Pacovsku s podporou v IT oblasti.

Dle požadavků škol byly domluveny schůzky mezi školami a SYPO a následně probíhala školení dle potřeby jednotlivých škol v území. Spolupráce se základními školami byla zrealizována a probíhá dle individuální potřeby. Spolupráce s mateřskými školami musela být na základě současné situace pozastavena a bude opět navázána na základě uvolnění výuky ve školách.

3. Užitečné tipy, odkazy a dokumenty

1. 09. 2021 - 31. 12. 2021 - Národní plán doučování pro žáky základních a středních škol

MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování.
Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.
Odkaz na web najdete zde: https://doucovani.edu.cz/
Tisková zpráva: https://www.msmt.cz/byl-spusten-narodni-plan-doucovani

Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. 12. 2021.

1. 07. 2021 - Národní projekt prevence rizikového chování v on-line prostředí: E-bezpečí

Projekt E-bezpečí obsahuje přehledně zpracované informace, zajímavé statistiky a články, nabídku videokurzů a materiály pro všechny - od samotných dětí, přes rodiče/prarodiče, učitele až po policisty, psychology atd.
V neposlední řadě lze využít i on-line poradnu pro oblast rizikového chování spojeného s internetem či mobilními telefony. Zde přikládáme odkaz: https://www.e-bezpeci.cz

17. 06. 2021 - Replug me

Zde uvádíme odkaz na velmi užitečnou stránku na téma, jak najít rovnováhu v digitálním světě (každý najde to "své" - od dětí, přes rodiče a jednotlivce až po firmy): https://www.replug.me/

29. 03. 2021 - Jak zvládnout NÁVRAT DO ŠKOL a práci s třídním kolektivem?

WEBINÁŘ:
https://www.npi.cz/aktuality/webinar-jak-zvladnout-navrat-do-skoly-a-praci-s-tridnim-kolektivem?fbclid=IwAR2dZ77jFwp_9AGUToV-gEJWwWvk3fdVEyG0vadcd9ilU2LQh5p-Z1NyWzs

PŘÍRUČKA:
https://www.skolkabambino.cz/files/az-se-sejdeme-ve-skole-krizove-plany.pdf?fbclid=IwAR2fZwn9Pg-n9-ar0-HB_r6F6YhmWpuhkYeMb1qbQiHbytobBEAPJFCjhyU

8. 03. 2021 - Online učebnice dějepisu Světové dějiny lidstva

Učebnice dějepisu Světové dějiny lidstva, která ukazuje globální témata (migrace, klimatická změna, mezinárodní nerovnosti a gender) v historických souvislostech. ☺

Je dostupná zdarma na odkazu: https://www.getupandgoals.eu/geo-history-textbook-cz

4. 03. 2021 - Podcast: Psychika zavřených dětí - Peter Pöthe

PODCAST s psychoterapeutem Peterem Pöthem:
https://psychologie.cz/psychika-zavrenych-deti/?fbclid=IwAR1sXWlmIYH7yQX4j5bNLt-28r-MthL_T5Im4Bt8thaqzUjXvRvdkfGEpzY

Pokud máte starost o dítě (např. jeho psychickou či fyzickou pohodu a bezpečí), ať už jste jeho rodič, jiný příbuzný či učitel, můžete se nonstop, zdarma a anonymně obrátit na Linku pro rodinu a školu ☎ 116 000 a své obavy konzultovat s odborníky.

4. 03. 2021 - Online kurz: S asistenty k lepší škole

Online KURZ ZDARMA nejen pro asistenty pedagoga. Kurz je cca na 6 hodin, můžete ho dělat podle svých možností. ☺ ♥

https://kurz-asistenti.clovekvtisni.cz/#!/

3. 03. 2021 - Ve škole by se mělo mnohem víc číst. Nejen v hodinách češtiny. - Klára Smolíková

Rozhovor s Klárou Smolíkovou o čtenářské gramotnosti českých dětí, knihovnách a celkově o čtení v našich školách ☺

https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/ve-skolach-by-se-melo-mnohem-vic-cist-a-nejen-v-hodinach-cestiny.A210106_212452_pozice-tema_lube?#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail

1. 03. 2021 - Nevypusť duši - krizový plán

Víme, že pro Vás muže být tato doba hodně psychicky náročná, proto Vám sdílíme osobní krizový plán od organizace Nevypusť duši, který mohou využít děti, dospívající i dospělí. ☺ ♥

28. 02. 2021 - KDE SE UČIT ? Třeba zde ☺

ROZCESTNÍK VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ pro žáky, rodiče i pedagogy. Hledat zde můžete podle tříd i předmětů. ☺

Mrkněte na něj: http://www.kdeseucit.cz

24. 02. 2021 - Okamžitá pomoc pro učitele

- Pokud jste učitel/ka, nebo ředitel/ka a řešíte krizovou situaci u žáka, máte podezření na šikanu, duševní obtíže, domácí násilí, nebo hledáte způsoby, jak své žáky podpořit na dálku, volejte na nonstop Linku pro rodinu a školu tel.: 116 000. Linka nabízí v určitých časech také chat (https://linkaztracenedite.cz/chat/).

- Na Lince první psychické pomoci tel.: 116 123 můžete najít pomoc sami pro sebe. Konzultantům se můžete svěřit se všemi tíživými myšlenkami a pocity a hledat cestu ven. Žádný problém není zanedbatelný a každý si zaslouží podporu. Tato linka také nabízí chat (http://linkapsychickepomoci.cz/chat/).

- Pokud hledáte jinou formu podpory, vyzkoušejte on-line otevřenou podpůrnou skupinu pro učitele od Semiramis z.ú. nebo možnost on-line supervize, tu pravidelně organizuje například Výluka. ♥

Tip navíc: Vyzkoušejte spolu s kolegy naše nové webináře pro učitele, které jsou tu pro podporu duševního zdraví vás i vašich žáků >> https://nevypustdusi.cz/webinare/

25. 01. 2021 - Nevýchova

https://www.nevychova.cz/pribehy/

16. 01. 2021 - Dopady lockdownu na české školství

ZÁZNAM DISKUSE na téma Dopady lockdownu na české školství, která se konala ve čtvrtek 14. ledna a zúčastnil se ji i ministr školství Robert Plaga.
https://www.facebook.com/politikaspolecnost/videos/872798623533678

5. 01. 2021 - Čtenářská výzva 2021

Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Zapojte se do nového ročníku Čtenářské výzvy 2021. Přečtěte v průběhu roku 20 knih podle předem daných témat. Více informací najdete na www.ctenarskavyzva.cz

20. 12. 2020 - Záznam z přednášky Logopedie 21. století

Odkaz na facebookové stránky, kde je video uloženo zde: https://www.facebook.com/211081099346996/videos/758457584756976 ☺

16. 09. 2020 - Jak zvládnout návrat do školy

Záznam webináře na téma ,,Jak zvládnout návrat do školy"
https://www.youtube.com/watch?v=W2LJlbLGTZA

Pracovní skupiny

Pracovní skupina je seskupení lidí, kteří ve vzájemné diskusi vyhledávají nejdůležitější oblasti k řešení a navrhují řešení se znalostí limitů obce, města či regionu bez ohledu na jejich politickou, náboženskou či jinou příslušnost a bez prosazování partikulárních zájmů. Pracovní skupiny mohou být tvořeny pro přípravu strategií, koncepcí, akčních plánů, řešení různých témat. Základním principem pracovní skupiny v rámci MAP II je, že jejími členy jsou všichni důležití hráči v daných oblastech v obci, městě či regionu. Tedy zástupci škol, školských zařízení, úřadů, zřizovatelé, podnikatelé, rodiče a veřejnost. Každá pracovní skupina se setkává min. 4x/rok.


 • Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Členové PS mohou být z řad ředitelů, zřizovatelů, zástupců MAS, mikroregionu a dalších zástupců.

Členové pracovní skupiny: 

 • Ing. Lukáš Vlček
 • František Pinkas
 • Mgr. Jaromír Havel
 • Martina Krejčová, BBus, DiS.
 • Bc. Ivana Ťoupalová

 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Obsahem práce je této skupiny je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Členové pracovní skupiny: 

 • František Pinkas
 • Mgr. Jaromír Havel
 • Mgr. Jana Růžičková
 • Bc. Ivana Ťoupalová
 • Ing. Pavel Hájek
 • Jakub Novák, DiS.

 • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území.

Mezi realizované aktivity MAP II pro rozvoj čtenářské gramotnosti patří tandemová výuka sdíleného rodilého mluvčího v základních školách v ORP Pacov (ZŠ Pacov a ZŠ Lukavec) a činnost sdíleného logopeda ve všech mateřských školách v ORP Pacov.

Členové pracovní skupiny: 

 • Mgr. Lenka Povondrová
 • Mgr. Ladislav Janál
 • Bc. Ivana Ťoupalová
 • Mgr. Lucie Brodská (lídr skupiny)
 • Mgr. Stanislava Mašátová

 • Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematická gramotnosti/pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek do výuky matematické, a i finanční gramotnosti tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Členové pracovní skupiny: 

 • Mgr. Lenka Povondrová
 • Mgr. Ladislav Janál
 • Bc. Ivana Ťoupalová
 • Mgr. Lucie Brodská (lídr skupiny)
 • Mgr. Stanislava Mašátová

 • Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání a EVVO

Obsahem práce je rozvoj polytechnické a environmentální výchovy v ORP Pacov. Využijeme místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty identifikované v Akčním plánu MAP. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky polytechniky, environmentálního vzdělávání a řemesel tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. Součástí práce bude také spolupráce s místními podniky a podnikateli s cílem podnítit podnikavost a kreativitu každého žáka.

Členové pracovní skupiny: 

 • Mgr. Lenka Povondrová
 • Mgr. Stanislava Mašátová
 • Bc. Ivana Ťoupalová
 • Mgr. Ladislav Janál

 

Zápisy a soubory pracovních skupin

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání a EVVO

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.
 

Řídící výbor je především platformou pro:

 • spolupráci všech aktérů ve vzdělávání v ORP Pacov
 • projednání všech návrhů a podkladů k realizaci a přípravě
 • projednání podkladů k evaluaci a aktualizaci dat
 • projednání aktuálně sesbíraných výstupů a dat, se kterými jsou seznamování i členové pracovních skupin a zároveň s nimi pracují (stejně jako realizační tým)
 • zprostředkování přenosu informací v území
 • schválení aktualizací Strategického rámce MAP, Analytické části MAP, Implementační části MAP apod. (tedy finálního MAP)

Členové Řídícího výboru: 

 • Ing. Lukáš Vlček (facilitátor)
 • František Pinkas
 • Mgr. Lucie Brodská
 • Mgr. Jaromír Havel
 • Mgr. Petra Koblicová
 • Bc. Pavla Hůšová, dipl. um.
 • Ing. Jana Hadravová, MBA
 • Ing. Pavel Hájek
 • Ing. Renata Zíková
 • Bc. Ivana Ťoupalová
 • Miroslava Štěpánková
 • Bc. Soňa Baueršímová

 

Realizační tým

Realizační tým poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje, aktualizace a evaluace projektu MAP v ORP Pacov II.

Členové realizačního týmu:

 • Bc. Zdeňka Tulachová - hlavní manažer projektu, tel: 607 760 259, e-mail: zdenka.tulachova@straziste.cz             
 • Mgr. Pavla Popelářová - koordinátor aktivit 2, 3 a 4, tel: 776 692 759, e-mail: pavla.popelarova@straziste.cz
 • Bc. Ivana Ťoupalová - hlavní manažer projektu, tel: 733 310 616, e-mail: ivana.toupalova@straziste.cz
 • Martina Krejčová, BBus., DiS. - finanční manažer a účetní projektu, tel: 724 070 417, e-mail: martina.krejcova@straziste.cz

 

Seznam zapojených škol

Na území ORP Pacov je 7 mateřských škol, 3 základní školy a jedna ZUŠ. Do projektu je zapojeno 100% MŠ, ZŠ a ZUŠ. Jedná se celkem o 11 zařízení dle IZO.

Jedna mateřská škola je církevní (MŠ Jonáš Pacov) a v jedné mateřské škole funguje speciální třída pro děti s vadami řeči zřizovaná Krajem Vysočina (MŠ Za Branou Pacov). Dvě základní školy (ZŠ Pacov a ZŠ Lukavec) jsou úplné a realizují výuku v 1. – 9. ročníku. Základní škola v Obratani je neúplná (tzv. malotřídní), v níž se děti různých věkových kategorií z pěti postupových ročníků vzdělávají společně ve třech skupinách. Jedná se o venkovskou školu, která je významná z pohledu potřeb rodičů a dětí, vzdělávací nabídky v obci a okolí a teritoriální dostupnosti, čímž jsou vytvářeny podmínky pro inkluzivní vzdělávání a pro princip rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem.. V území se nenachází soukromé mateřské ani základní školy.

Všichni vedoucí pracovníci mateřských a základních škol byli realizačním týmem osloveni a požádáni o spolupráci. Mají možnost delegovat další pracovníky z oblasti vzdělávání do Řídícího výboru, do pracovních skupin i do jiných forem spolupráce kdykoliv v průběhu realizace. Dále jim je umožněno zúčastnit se aktivit MAP II např. v pracovních skupinách, vzdělávacích aktivitách, dotazníkových šetření a řízených rozhovorů.


Seznam zapojených škol:

 • Církevní mateřská škola Jonáš
 • Mateřská škola Kámen, okres Pelhřimov
 • Mateřská škola Pacov, Jatecká 571
 • Mateřská škola Za Branou
 • Mateřská škola Velká Chyška
 • Základní škola Pacov
 • Základní a mateřská škola Obrataň
 • Základní škola a Mateřská škola Lukavec
 • Základní umělecká škola Pacov

 

Máte zájem o dotaci? Spojte se s námi.

Ve formuláři se vyskytuje několik chyb.
Prosím opravte je, poté můžete pokračovat.

Chyba při odesílání zprávy

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána! Budeme vás do 24 hodin kontaktovat.

Kde nás najdete?

Svazek obcí
Mikroregionu Stražiště
nám. Svobody 320, 39501 Pacov

Chcete se na něco zeptat? Napište nám