Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Pacov

msmst eu

MAP I. 

Realizátor Místního akčního plánu ORP Pacov: Svazek obcí mikroregionu Stražiště   

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000397

 Realizované období: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2018

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) byl prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání, navázání partnerství a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Zjednodušeně se jedná o „strategii“ vzdělávání v území ORP Pacov, kterou participativně budou tvořit a následně realizovat tyto subjekty:

 • základní školy

 • mateřské školy

 • obce

 • neziskové organizace

 • rodiče

 • další veřejnost

 

V rámci projektu MAP byla vytvořena strategie vzdělávání v ORP Pacov v podobě záměrů a opatření. Stěžejním bylo zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje kooperace mezi aktéry ve vzdělávání, systematického přístupu a akčního plánování, podpory patřičných aktivit, inovativních a inhibičních metod.

 

Pracovní skupiny (PS):

 • zástupci partnerských subjektů podle profilace (MŠ, ZŠ, neformální a zájmové vzdělávání)

 • sejdou se nejméně 2x za projekt (září 2016 – výchozí informace pro zpracování pracovní verze „strategie“, jaro 2017 – odsouhlasení pracovní verze)

 • zástupci budou zapojeni formou DPP (finanční ohodnocení)

 • definice problémových oblastí vzdělávání, zjišťování postojů a stanovisek k jednotlivým tématům a návrhy aktivit a projektových záměrů pro jednotlivé předměty či oblasti vzdělávání a výchovy (průřezové předměty, inkluze, …)

 • tvorba, připomínkování a konzultování jednotlivých částí MAP (strategický rámec, priority, opatření, plánování aktivit a projektových záměrů)

 • v rámci těchto pracovních skupin mají být dle potřeby prodiskutována mimo jiné tato témata (problematika, opatření, záměry, cíle, vize, vzdělávání DVPP, …)

 

Koordinační pracovní skupina (KPS):

 • zástupci oblastí vzdělávání vycházejících z PS + další aktéři ve vzdělávání v území, předpokládá se jako návazná širší skupina po rozpuštění PS

 • sejdou se nejméně 2x za projekt (dále dle potřeby)

 • zástupci budou zapojeni formou DPP (finanční ohodnocení)

 • tvorba, připomínkování a konzultování již vznikajících jednotlivých částí MAP (strategický rámec, priority, opatření, plánování aktivit a projektových záměrů)

 • stále bude možné doplňovat postoje a stanoviska k jednotlivým tématům, navrhovat aktivity a projektové záměry pro jednotlivé předměty či oblasti vzdělávání a výchovy (průřezové předměty, inkluze, …)

 

Aktivity projektu:

1. Akční plánování (v kompetenci PS, KPS a realizačního týmu)

 • analytická část (sběr dat na území)  rozvoj partnerství (pracovní skupiny, koordinační pracovní skupina)

 • dohoda o prioritách – vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023 (říjen 2016) (vize, definování problémových oblastí, popis priorit a cílů, definování investičních priorit – seznam projektových záměrů)

 • akční plánování – vytvoření Místního akčního plánu (návrhová část, cíle, opatření, aktivity, rozpracování projektových záměrů)

 • budování znalostních kapacit (DVPP, stáže, workshopy, vzdělávání dle potřeb a zájmu, zajištění asistentů pedagogů, školního psychologa, apod.)

 

2. Evaluace (v kompetenci PS, KPS a realizačního týmu) – vyhodnocení úspěšnosti procesů, výsledků a dopadů ročního akčního plánu, a stanovení dalších kroků MAP

 

3. Řízení MAP (v kompetenci realizačního týmu)

 

Povinná témata MAP:

 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-kvalita-inkluze

 • Čtenářská a matematická gramotnost v ZV

 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Doporučená témata MAP (s vazbou na Krajský akční plán – střední vzdělávání):

 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)

 • Kariérové poradenství v ZŠ

Průřezová a volitelná témata MAP:

 • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

 • Investice do rozvoje kapacit základních škol

 • Aktivity související se vzděláváním mimo OPVVV, IROP

 

Vzdělávání, stáže, workshopy nesmí mít individuální charakter, tj. vzdělávací aktivita nesmí být určena pouze pro konkrétní osobu či jednu instituci. Vzdělávání se musí účastnit více partnerů v rámci MAP. Nepodporované vzdělávání v rámci MAP:­ jazykové vzdělávání, prezentační dovednosti, IT kurzy a práce s digitálními technologiemi, účetnictví.

Prioritní osa 3 a celá strategie MAP je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé (Strategie 2020).

 

Příklady uskutečněných vzdělávacích akcí z projektu MAP ORP Pacov:

·        Seminář „Neukázněné dítě v mateřské škole“

·        Dvoudenní seminář „Dislexie a Disortografie“

·        „Respektovat a být respektován“

 

Proč je MAP nezbytný pro žádosti do OP VVV a IROP?

MAP je významným a nezbytným podkladem pro vyhlašování výzev OP VVV, IROP anebo OPŽ, bez něhož nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů 2014-2020!

V IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání nezbytným specifickým kritériem přijatelnosti podkladem pro podávání žádostí. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

Dokumenty MAP :


MAP II.Aktuality

Základní informace o projektu

Realizátor Místního akčního plánu ORP Pacov II: Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010687

Realizované období: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2022 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Pacov II (MAP II) je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání v mateřských a základních školách v prioritních oblastech MAP II, a to tím, že bude podpořeno společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Pacov se všemi zapojenými aktéry.

V projektu bude kladen důraz na spolupráci a výměnu zkušeností pedagogů, včetně dalšího vzdělávání, které bude formou výuky předáváno dětem/žákům z území. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V projektech jsou plánovány aktivity a činnosti tak, aby mohly školy a další související organizace rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit a následné společné řešení problémů a potřeb vyhodnocování přínosů spolupráce.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Pacov II navazuje na ukončený projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Pacov I. (překlik na MAP I odkaz)

 

Aktéři MAP II – partnerství:

 • zřizovatelé škol a další vzdělávací zařízení

 • školy a poskytovatelé vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZUŠ, …)

 • uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče)

Jedná se o celou širokou platformu spolupracujících subjektů. Partnerství zde není ve smyslu

projektového, finančního nebo nefinančního partnerství. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území MAP. Spolupráce v partnerství musí

probíhat podle principu zapojení veřejnosti.

 

 Prioritní oblasti MAP II:

 • předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita,

 • čtenářská a matematická gramotnost/pregramotnost v základním vzdělávání,

 • inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,

 •  projekt se bude také zabývat rozvojem kompetencí a znalostí dětí a žáků v oblasti Polytechnické vzdělávání a EVVO.

 

Hlavním pracovním orgánem je Řídící výbor (překlik na Řídící výbor odkaz), který je zřízen za účelem projednávání postupu zpracování a realizaci projektu.

V rámci projektu bylo vytvořeno následujících 5 pracovní skupin (překlik na Pracovní skupiny odkaz) sestavené z odborníků v území na danou oblast:

 • PS pro financování

 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 • PS pro rovné příležitosti

 • PS pro polytechniku a EVVO

 

Proč je MAP II nezbytný pro žádosti do OP VVV a IROP?

MAP je významným a nezbytným podkladem pro vyhlašování výzev OP VVV, IROP anebo OPŽ, bez něhož nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů 2014-2020.

V IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání nezbytným specifickým kritériem přijatelnosti podkladem pro podávání žádostí. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

  

Kontaktní osoby: (překlik na Realizační tým)

Bc. Zdeňka Tulachová, 607 760 259, zdenka.tulacova@straziste.cz

Renata Hronová, DiS., 607 554 722, renata.hronova@straziste.cz

Veškeré aktuality zveřejňujeme zde: Facebook stránka

(překlik na: https://www.facebook.com/Svazek-obc%C3%AD-mikroregionu-Stra%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B-211081099346996 )

Aktivity MAP II

1. Vzdělávací akce

Plánované vzdělávací akce

Aktuálně nejsou ždáné akce.

Proběhlé vzdělávací akce

2020-03-25 - Seminář PhDr. Jana Svobody – Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním – ZRUŠENO!

Seminář od předního českého psychologa PaedDr. Jana Svobody na téma Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním se uskuteční dne 25. března 2020 od 15:30 do 17:30 v zámeckém sále v Pacově. Vzdělávací akce je určena primárně pro pedagogické pracovníky, zúčastnit se mohou také rodiče a veřejnost. Prosíme zájemce o rezervaci na emailu: renata.hronova@straziste.cz

Soubor : 20200416.csv

2. Ostatní akce

Plánované ostatní akce

Aktuálně nejsou žádné akce.

Proběhlé ostatní akce

Aktuálně nejsou žádné akce.

Pracovní skupiny

 • Pracovní skupina pro financování (podzáložka)

 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti (podzáložka)

 • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka (podzáložka)

 • Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka (podzáložka)

 • Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání a EVVO (podzáložka)

Pracovní skupina je seskupení lidí, kteří ve vzájemné diskusi vyhledávají nejdůležitější oblasti k řešení a navrhují řešení se znalostí limitů obce, města či regionu bez ohledu na jejich politickou, náboženskou či jinou příslušnost a bez prosazování partikulárních zájmů. Pracovní skupiny mohou být tvořeny pro přípravu strategií, koncepcí, akčních plánů, řešení různých témat. Základním principem pracovní skupiny v rámci MAP II je, že jejími členy jsou všichni důležití hráči v daných oblastech v obci, městě či regionu. Tedy zástupci škol, školských zařízení, úřadů, zřizovatelé, podnikatelé, rodiče a veřejnost. Každá pracovní skupina se setkává min. 4x/rok.

·        Pracovní skupina pro financování (podzáložka)

 Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Členové PS mohou být z řad ředitelů, zřizovatelů, zástupců MAS, mikroregionu a dalších zástupců.

Název skupiny

Člen

Jméno člena

Financování

Zástupce zřizovatelů Město Pacov

Ing. Lukáš Vlček

 

Zástupce zřizovatelů Městys Lukavec, ZŠ a MŠ Lukavec

František Pinkas

 

Zástupce ředitel (ZŠ Pacov)

Mgr. Jaromír Havel

 

Odborník pro financování SOM Stražiště

Bc. Jiří Hodinka

 

Člen realizačního týmu, MŠ Za Branou

Bc. Ivana Ťoupalová

 

Zápisy ze zasedání pracovní skupiny:  

(vložit zápisy z pracovních skupin)

 ·        Pracovní skupina pro rovné příležitosti (podzáložka)

Obsahem práce je této skupiny je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

 

Název skupiny

Člen

Jméno člena

Rovné příležitosti

Zástupce zřizovatelů škol, zástupce ZŠ a MŠ Lukavec

František Pinkas

 

Zástupce ředitelů škol (ZŠ Pacov)

Mgr. Jaromír Havel

 

Zástupce pedagogických pracovníků/ výchovný poradce ZŠ Pacov (odborník na vzdělávání žáků se SVP*)

Mgr. Kateřina Hodinková

 

Zástupce rodičů, obcí a Via rustica z. s.

Ing. Pavel Hájek

 

Člen realizačního týmu a MŠ Za Branou Pacov

Bc. Ivana Ťoupalová

 

Zápisy ze zasedání pracovní skupiny:

(vložit zápisy z pracovních skupin)

 

·        Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka (podzáložka)

 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území.

Mezi realizované aktivity MAP II pro rozvoj čtenářské gramotnosti patří tandemová výuka sdíleného rodilého mluvčího v základních školách v ORP Pacov (ZŠ Pacov a ZŠ Lukavec) a činnost sdíleného logopeda ve všech mateřských školách v ORP Pacov.

Název skupiny

Člen

Jméno člena

Čtenářská gramotnost

Odborník na vzdělávání žáků se SVP * (ZŠ Pacov)

Mgr. Kateřina Hodinková

 

ICT technik (ZŠ Pacov)

Mgr. Ladislav Janál

 

Člen realizačního týmu (MŠ Za Branou)

Bc. Ivana Ťoupalová

 

Pedagog v území (lídr), (MŠ Jatecká Pacov)

Mgr. Lucie Brodská

 

Pedagog s minimální praxí na ZŠ 5 let (ZŠ Pacov)

Mgr. Stanislava Mašátová

 

Zápisy ze zasedání pracovní skupiny:

(vložit zápisy z pracovních skupin)

 

·        Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka (podzáložka)

 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematická gramotnosti/pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek do výuky matematické, a i finanční gramotnosti tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

 

 

Název skupiny

Člen

Jméno člena

Matematická gramotnost

Odborník na vzdělávání žáků se SVP * (ZŠ Pacov)

Mgr. Kateřina Hodinková

 

ICT technik (ZŠ Pacov)

Mgr. Ladislav Janál

 

Člen realizačního týmu (MŠ Za Branou)

Bc. Ivana Ťoupalová

 

Pedagog s minimální praxí na ZŠ 5 let (ZŠ Pacov)

Mgr. Stanislava Mašátová

 

Pedagog v území (lídr), (MŠ Jatecká Pacov)

Mgr. Lucie Brodská

 

Zápisy ze zasedání pracovní skupiny:

(vložit zápisy z pracovních skupin)

 

·        Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání a EVVO (podzáložka)

 Obsahem práce je rozvoj polytechnické a environmentální výchovy v ORP Pacov. Využijeme místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty identifikované v Akčním plánu MAP. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky polytechniky, environmentálního vzdělávání a řemesel tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. Součástí práce bude také spolupráce s místními podniky a podnikateli s cílem podnítit podnikavost a kreativitu každého žáka.

Název skupiny

Člen

Jméno člena

Polytechnické vzdělání

Odborník na vzdělávání žáků se SVP (ZŠ Pacov)

Mgr. Kateřina Hodinková

 

Pedagog s minimální praxí na ZŠ 5 let (ZŠ Pacov)

Mgr. Stanislava Mašátová

 

Člen realizačního týmu, zástupce MŠ Za Branou Pacov

Bc. Ivana Ťoupalová

 

ICT technik (ZŠ Pacov)

Mgr. Ladislav Janál

Zápisy ze zasedání pracovní skupiny:

(vložit zápisy z pracovních skupin)

Zápisy a soubory pracovních skupin

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání a EVVO

Řídící výbor

 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

 

Řídící výbor je především platformou pro:

·        Spolupráci všech aktérů ve vzdělávání v ORP Pacov

·        Projednání všech návrhů a podkladů k realizaci a přípravě

·        Projednání podkladů k evaluaci a aktualizaci dat

·        Projednání aktuálně sesbíraných výstupů a dat, se kterými jsou seznamování i členové pracovních skupin a zároveň s nimi pracují (stejně jako realizační tým)

·        Zprostředkování přenosu informací v území

·        Schválení aktualizací Strategického rámce MAP, Analytické části MAP, Implementační části MAP apod. (tedy finálního MAP)

 Složení Řídícího výboru


 

 

Realizační tým

Realizační tým poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje, aktualizace a evaluace projektu MAP v ORP Pacov II.

 

Jméno člena RT

Pracovní pozice

E-mail

Telefonní kontakt

Martina Krejčová, BBus., DiS.

Finanční manažer a účetní projektu

krejcova.mar@gmail.com

724070417

Bc. Zdeňka Tulachová

Hlavní manažer projektu

zdenka.tulachova@straziste.cz

607760259

 

Koordinátor vzdělávacích aktivit

 

 

 

Analytik projektu

 

 

 

Administrativní pracovník

 

 

Bc. Ivana Ťoupalová

Hlavní manažer projektu

ivana.toupalova@straziste.cz

733310616

Renata Hronová, DiS.

Koordinátor aktivit 2 a 3,4

renata.hronova@straziste.cz

607554722

Základní dokumenty MAP II

Zde jsou základní dokumenty projektu MAP v ORP Pacov II:

Základní Dokumenty MAP II :


Komunikační plán a konzultační proces

Roční akční plán do roku 2023