Základní informace a dokumenty k projektu MAP III

Potřebné informace k projektu MAP III jsou uvedeny v Aktualitách. Jedná se o provizorní a dočasné řešení - z důvodu kompletní rekonstrukce webových stránek. Nové webové stránky budou v dohledné době dokončeny. Děkujeme za pochopení.

               Základní informace o projektu
 

Realizátor Místního akčního plánování v ORP Pacov III: Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023021
Realizované období: 1. 9. 2022 – 30. 11. 2023


Místní akční plánování v ORP Pacov III (MAP III) je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání v mateřských a základních školách v prioritních oblastech MAP III, a to tím, že bude podpořeno společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Pacov se všemi zapojenými aktéry, vč. evaluace místního akčního plánování. V projektu bude kladen důraz na spolupráci a výměnu zkušeností pedagogů, včetně dalšího vzdělávání v rámci pracovních skupin, které bude formou výuky předáváno dětem/žákům z území. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V projektech jsou plánovány aktivity a činnosti tak, aby mohly školy a další související organizace rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit a následné společné řešení problémů a potřeb vyhodnocování přínosů spolupráce.

Projekt MAP III navazuje na ukončené projekty MAP I a MAP II.


Aktéři MAP II – partnerství:

 • zřizovatelé škol a další vzdělávací zařízení
 • školy a poskytovatelé vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZUŠ, …)
 • uživatelé vzdělávání (rodiče)

Jedná se o celou širokou platformu spolupracujících subjektů. Partnerství zde není ve smyslu projektového, finančního nebo nefinančního partnerství. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území MAP. Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti.


 Prioritní oblasti MAP II:

 • předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita
 • čtenářská a matematická gramotnost/pregramotnost v základním vzdělávání
 • inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • projekt se bude také zabývat rozvojem kompetencí a znalostí dětí a žáků v oblasti Polytechnické vzdělávání a EVVO

Hlavním pracovním orgánem je Řídící výbor, který je zřízen za účelem projednávání postupu zpracování a realizaci projektu.

V rámci projektu bylo vytvořeno následujících 5 pracovních skupin sestavené z odborníků v území na danou oblast:

 • PS pro financování
 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • PS pro rovné příležitosti
 • PS pro polytechniku a EVVO

Proč je MAP II nezbytný pro žádosti do IROP?
MAP je významným a nezbytným podkladem pro vyhlašování výzev z IROP, bez něhož nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů 2021-2027. V IROP je soulad s akčními plány nezbytným specifickým kritériem přijatelnosti podkladem pro podávání žádostí. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.


Pracovní skupiny

Pracovní skupina je seskupení lidí, kteří ve vzájemné diskusi vyhledávají nejdůležitější oblasti k řešení a navrhují řešení se znalostí limitů obce, města či regionu bez ohledu na jejich politickou, náboženskou či jinou příslušnost a bez prosazování partikulárních zájmů. Pracovní skupiny mohou být tvořeny pro přípravu strategií, koncepcí, akčních plánů, řešení různých témat. Základním principem pracovní skupiny v rámci MAP III je, že jejími členy jsou všichni důležití hráči v daných oblastech v obci, městě či regionu. Tedy zástupci škol, školských zařízení, úřadů, zřizovatelé, podnikatelé, rodiče a veřejnost. Každá pracovní skupina se setkává min. 4x/rok.


 • Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Členové PS mohou být z řad ředitelů, zřizovatelů, zástupců MAS, mikroregionu a dalších zástupců.

Členové pracovní skupiny: 

 • Tomáš Kocour
 • František Pinkas
 • Mgr. Jaromír Havel
 • Martina Krejčová, BBus, DiS.
 • Bc. Zdeňka Tulachová

 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Obsahem práce je této skupiny je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Členové pracovní skupiny: 

 • František Pinkas
 • Mgr. Jaromír Havel
 • Mgr. Jana Růžičková
 • Bc. Zdeňka Tulachová
 • Mgr. Pavla Popelářová

 • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území.

Členové pracovní skupiny: 

 • Mgr. Lenka Povondrová
 • Mgr. Ladislav Janál
 • Bc. Ivana Ťoupalová (lídr skupiny)
 • Mgr. Lucie Brodská
 • Mgr. Petra Krupková

 • Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematická gramotnosti/pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek do výuky matematické, a i finanční gramotnosti tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Členové pracovní skupiny: 

 • Mgr. Lenka Povondrová
 • Mgr. Ladislav Janál
 • Bc. Ivana Ťoupalová (lídr skupiny)
 • Mgr. Lucie Brodská
 • Mgr. Petra Krupková

 • Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání a EVVO

Obsahem práce je rozvoj polytechnické a environmentální výchovy v ORP Pacov. Využijeme místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty identifikované v Akčním plánu MAP. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky polytechniky, environmentálního vzdělávání a řemesel tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. Součástí práce bude také spolupráce s místními podniky a podnikateli s cílem podnítit podnikavost a kreativitu každého žáka.

Členové pracovní skupiny: 

 • Mgr. Lenka Povondrová
 • Mgr. Petra Krupková
 • Bc. Ivana Ťoupalová (lídr skupiny)
 • Mgr. Ladislav Janál
 • Mgr. Václava Kačerová

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Řídící výbor je především platformou pro:

 • spolupráci všech aktérů ve vzdělávání v ORP Pacov
 • projednání všech návrhů a podkladů k realizaci a přípravě
 • projednání podkladů k evaluaci a aktualizaci dat
 • projednání aktuálně sesbíraných výstupů a dat, se kterými jsou seznamování i členové pracovních skupin a zároveň s nimi pracují (stejně jako realizační tým)
 • zprostředkování přenosu informací v území
 • schválení aktualizací Strategického rámce MAP, Analytické části MAP, Implementační části MAP apod. (tedy finálního MAP)

Členové Řídícího výboru: 

 • Tomáš Kocour (facilitátor)
 • František Pinkas
 • Mgr. Lucie Brodská
 • Mgr. Jaromír Havel
 • Mgr. Petra Koblicová
 • Bc. Pavla Hůšová, dipl. um.
 • Ing. Jana Hadravová, MBA
 • Ing. Pavel Hájek
 • Ing. Renata Zíková
 • Bc. Ivana Ťoupalová
 • Miroslava Štěpánková
 • Bc. Zdeňka Tulachová

Seznam zapojených škol

Na území ORP Pacov je 7 mateřských škol, 3 základní školy a jedna ZUŠ. Do projektu je zapojeno 100% MŠ, ZŠ a ZUŠ. Jedná se celkem o 11 zařízení dle IZO.

Jedna mateřská škola je církevní (MŠ Jonáš Pacov) a v jedné mateřské škole funguje speciální třída pro děti s vadami řeči zřizovaná Krajem Vysočina (MŠ Za Branou Pacov). Dvě základní školy (ZŠ Pacov a ZŠ Lukavec) jsou úplné a realizují výuku v 1. – 9. ročníku. Základní škola v Obratani je neúplná (tzv. malotřídní), v níž se děti různých věkových kategorií z pěti postupových ročníků vzdělávají společně ve třech skupinách. Jedná se o venkovskou školu, která je významná z pohledu potřeb rodičů a dětí, vzdělávací nabídky v obci a okolí a teritoriální dostupnosti, čímž jsou vytvářeny podmínky pro inkluzivní vzdělávání a pro princip rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem.. V území se nenachází soukromé mateřské ani základní školy.

Všichni vedoucí pracovníci mateřských a základních škol byli realizačním týmem osloveni a požádáni o spolupráci. Mají možnost delegovat další pracovníky z oblasti vzdělávání do Řídícího výboru, do pracovních skupin i do jiných forem spolupráce kdykoliv v průběhu realizace. Dále jim je umožněno zúčastnit se aktivit MAP III např. v pracovních skupinách, dotazníkových šetření, evaluaci.


Seznam zapojených škol:

 • Církevní mateřská škola Jonáš
 • Mateřská škola Kámen, okres Pelhřimov
 • Mateřská škola Pacov, Jatecká 571
 • Mateřská škola Za Branou
 • Mateřská škola Velká Chyška
 • Základní škola Pacov
 • Základní a mateřská škola Obrataň
 • Základní škola a Mateřská škola Lukavec
 • Základní umělecká škola Pacov

Kontakty

Realizační tým poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje, aktualizace a evaluace projektu MAP v ORP Pacov III.

Členové realizačního týmu:

 • Bc. Zdeňka Tulachová - hlavní manažer projektu, tel: 607 760 259, e-mail: zdenka.tulachova@straziste.cz             
 • Martina Krejčová, BBus., DiS. - finanční manažer a účetní projektu, tel: 724 070 417, e-mail: martina.krejcova@straziste.cz

Máte zájem o dotaci? Spojte se s námi.

Ve formuláři se vyskytuje několik chyb.
Prosím opravte je, poté můžete pokračovat.

Chyba při odesílání zprávy

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána! Budeme vás do 24 hodin kontaktovat.

Kde nás najdete?

Svazek obcí
Mikroregionu Stražiště
nám. Svobody 320, 39501 Pacov

Chcete se na něco zeptat? Napište nám